Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium (PhD.) – III. stupeň štúdia

1minút, 0sekúnd

Študijný odbor: všeobecné lekárstvo
Študijný program: epidemiológia

Odporúčaný študijný plán

Typ predmetu * Názov predmetu Kredity Ukončenie
P Anglický jazyk pre doktorandov LF 10 skúška
P Metodológia výskumu a štatistika 10 skúška
P Epidemiológia infekčných chorôb 10 skúška
P Epidemiológia neinfekčných chorôb 10 skúška
PV Imunológia 5 skúška
PV Infektológia – vybrané kapitoly 5 skúška
PV Mikrobiológia 5 skúška
PV Mimoriadne situácie výskytu infekčných chorôb 5 skúška
PV Psychológia zdravia – vybrané kapitoly 5 skúška
PV Verejné zdravotníctvo – vybrané kapitoly 5 skúška
PV Vakcinológia 5 skúška
V Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov 5 skúška
V Ďalšími výberovými predmetmi sú všetky výberové predmety ponúkané v doktorandských študijných programoch na UPJŠ v Košiciach 5 skúška

* P – povinný predmet, PV – povinne voliteľný, V – voliteľný predmet


Študuj na UPJŠ