Prejsť na obsah

Odporúčaný študijný plán

1minút, 8sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): klinická biochémia

Odporúčaný študijný plán

Typ predmetu *
Názov predmetu
Kredity Ukončenie
P Anglický jazyk 10 skúška
P Metodológia výskumu a štatistika 10 skúška
P Lekárska biochémia 10 skúška
P Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 10 skúška
PV Analytické metódy v biochémii 5 skúška
PV Biochémia nukleových kyselín 5 skúška
PV Patobiochémia – vybrané kapitoly 5 skúška
PV Spracovanie a interpretácia nameraných dát v klinickej praxi 5 skúška
V Biochémia výživy – vybrané kapitoly 5 skúška
V Lekárska chémia 5 skúška
V Proteomická analýza klinických vzoriek 5 skúška
V Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov 5 skúška
V Využitie internetových databáz v biochémii 5 skúška
V Ďalšími výberovými predmetmi sú všetky výberové predmety ponúkané v doktorandských študijných programoch na UPJŠ v Košiciach 5 skúška

* P – povinný predmet, PV – povinne voliteľný, V – voliteľný predmet


Študuj na UPJŠ