Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

1minút, 33sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): klinická biochémia

Ste zvedaví a hľadanie odpovedí je pre vás zábavou i zmyslom života? Potom je tu práve pre vás štúdiom III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) na našom ústave v študijnom programe klinická biochémia, ktoré môže byť také, ako si ho sami naplánujete. Môžete sa zapojiť do výskumných projektov prácou vo výskumnom tíme alebo pracovať samostatne v laboratóriu, či v rámci spolupráce využiť akékoľvek vedecko-výskumné pracovisko UPJŠ LF podľa Vášho záujmu. V každom prípade budete pod záštitou svojho školiteľa, riešiť témy, ktoré si sami vyberiete a hľadať odpovede na otázky predovšetkým v oblasti štúdia biomarkerov využiteľných v klinicko-biochemickej diagnostike.

Študijný program klinická biochémia je na ústave akreditovaný od roku 2005. Štúdium je ukončené obhajobou dizertačnej práce a priznaním vedeckého titulu PhD. Táto skutočnosť výraznou mierou prispela k skvalitneniu vedeckej práce realizovanej na ústave, keďže rady zamestnancov rozšírili a omladili absolventi rôznych fakúlt. Vedecká výchova je realizovaná pod vedením skúsených pracovníkov ústavu v spolupráci s inými pracoviskami LF (napr. kliniky UNLP v Košiciach, Ústav biofyziky, UEM, Tkanivová banka) v rámci projektov riešených na príslušných pracoviskách (VEGA a APVV). Naši študenti pravidelne absolvujú zahraničné stáže, zúčastňujú sa domácich i zahraničných konferencií kde môžu prezentovať svoje vedecko-výskumné výsledky. Štúdium úspešne ukončilo viac ako 40 absolventov pod vedením školiteľov a konzultantov.


Študuj na UPJŠ