Prejsť na obsah

Projekty

4minút, 10sekúnd

Súčasná výskumná činnosť ústavu opiera o Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná štruktúra 2014-2020, Agentúru na podporu výskumu a vývoja MŠVVaŠ SR (APVV), Vedeckú grantovú agentúru MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) a o projekty zo štrukturálnych fondov EÚ. Pracovisko je aktuálne zapojené do riešenia:

 1. Projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja OP integrovaná štruktúra 2014-2020 s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorenía jej vplyv na kvalitu života
  Akronym projektu: LISPER
  Kód ITMS2014+: 313011V446
  Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
  Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
  Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, UPJŠ ako partner
   
 2. projektu APVV v oblasti Základného výskumu VV – A1 s názvom Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na základe zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov
  Evidenčné číslo projektu APVV-19-0476
  Akronym projektu ISDITECAP
  Odbor vedy a techniky 30108 – Onkológia
  Začiatok riešenia projektu 01.07.2020
  Koniec riešenia projektu 28.06.2024
  Riešiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
   
 3. ACARDIO COVID 19 – Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov
  Operačný program: 311000 – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  Aktivita: 313AUB100001 Výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov s diagnózou COVID-19
  Doba riešenia projektu: 09/2021 – 05/2023
  Vedúci aktivity: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
   
 4. projektu VEGA v Komisii pre lekárske a farmaceutické vedy s názvom Využitie proteomickej analýzy distálnych humánnych tekutín pri stanovení ochorení čeľustno-sánkového kĺbu a pri hodnotení účinnosti liečby pomocou intra-artikulárnej aplikácie kyseliny hyalurónovej
  Registračné číslo projektu 1/0196/20
  Začiatok riešenia projektu 01.2020
  Koniec riešenia projektu 12.2022
  Riešiteľ: RNDr. Ivan Talian, PhD.

Pracovisko bolo zapojené v úspešne ukončených projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ:

 1. Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej medicíny
  ITMS 26220220163
  Doba riešenia: 01. 07. 2012 – 31. 12. 2014
   
 2. Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky
  ITMS 26220220143
  Doba riešenia: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2014
   
 3. Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (SEPO)
  ITMS 26220120024
  Doba riešenia: 01.07.2009 – 30.06.2011
   
 4. Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II
  ITMS 26220120039
  Doba riešenia: 01.09.2010 – 31.08.2013
   
 5. Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb
  ITMS 26220120058
  Doba riešenia: 01.03.2010 – 31.03.2014
   
 6. Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM
  ITMS 26220120067
  Doba riešenia: 01.03.2010 – 30.04.2014
   
 7. Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdravšiu populáciu Slovenska
  ITMS 2620220220104
  Doba riešenia: 01. 03. 2011 – 01. 02. 2014
   
 8. Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení
  ITMS 26220220153
  Doba riešenia: 30.08.2011 – 30.11.2014
   
 9. Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach
  ITMS 26250120040
  Doba riešenia: 01.09.2010 – 31.08.2012

VEGA, KEGA a ďalšie granty

 1. Biosenzory pre diagnostiku na báze lipidovej dvojvrstvy
  Doba riešenia: 1.1.1993 – 31.12.1996 
 2. Medicínsky relevantné aplikácie metód využívajúcich lipidové dvojvrstvové membrány vytvorené na tuhých povrchoch
  Doba riešenia: 1.1998 – 31.12.2000 
 3. Aplikácia modelových lipidových membrán pri štúdiu molekulárnych membránových interakcií
  Doba riešenia: 1.1.1999 – 31.12.2001 
 4. Dobudovanie Laboratória bioelektromagnetizmu a experimentálnej onkológie
  Doba riešenia: 1.1.2004 – 31.12.2005 
 5. Medicínsky relevantná interakcia neionizujúcich electromagnetických polí s ľudskými bunkami
  Doba riešenia: 1.9.2002 – 31.12.2005 
 6. Štúdium vplyvu neionizujúcich elektromagnetických polí na ľudské rakovinové bunky v zmysle vývoja nových terapeutických prístupov v liečbe rakoviny
  Doba riešenia: 1.1.2005 – 31.12.2007 
 7. Inovácia Laboratória bioelektromagnetizmu a experimentálnej onkológie
  Doba riešenia: 1.1.2006 -31.12.2007 
 8. Optimalizácia parametrov pre biostimuláciu hojenia rán nízkointenzitným laserovým žiarením
  Doba riešenia: 1.1.2007 – 31.12.2009 
 9. Analýza zmien v proteóme rakovinových buniek vyvolaných neionizujúcim elektromagnetickým poľom a liečbou cytostatikami
  Doba riešenia: 1.1.2009 – 31.12.2011 
 10. Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na lekárskych fakultách
  Doba riešenia: 1.1.2007 – 31.12.2009 
 11. Elektromagnetické biosignály a elektromagnetické žiarenie – elektronické vzdelávanie lekárskej biofyziky (tvorba e-learningových kurzov)
  Doba riešenia: 1.1.2011 – 31.12.2013 
 12. Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z biofyziky a lekárskej biofyziky pre štúdium medicíny a biomedicínskej fyziky
  Doba riešenia: 1.1.2014 – 31.12.2016 
 13. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza proteínov u pacientov s využitím 2D nano-HPLC a hmotnostnej spektrometrie
  Doba riešenia: 1.1.2011 – 31.12.2014 

Študuj na UPJŠ