UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Projekty

Súčasná výskumná činnosť ústavu opiera o Agentúru na podporu výskumu a vývoja  MŠVVaŠ SR (APVV), Vedeckú grantovú agentúru MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) a o projekty zo štrukturálnych fondov EÚ. Pracovisko je aktuálne zapojené do riešenia

 1. projektu APVV v oblasti Základného výskumu VV – A1 s názvom Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na základe zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov
  Evidenčné číslo projektu      APVV-19-0476
  Akronym projektu         ISDITECAP
  Odbor vedy a techniky         30108 - Onkológia
  Začiatok riešenia projektu    01.07.2020
  Koniec riešenia projektu       28.06.2024
  Riešiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 
   
 2. projektu VEGA v Komisii pre lekárske a farmaceutické vedy s názvom Využitie proteomickej analýzy distálnych humánnych tekutín pri stanovení ochorení čeľustno-sánkového kĺbu a pri hodnotení účinnosti liečby pomocou intra-artikulárnej aplikácie kyseliny hyalurónovej
  Registračné číslo projektu    1/0196/20
  Začiatok riešenia projektu    01.2020
  Koniec riešenia projektu       12.2022
  Riešiteľ: RNDr. Ivan Talian, PhD.
   

Pracovisko bolo zapojené v úspešne ukončených projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ:

 1. Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej medicíny
  ITMS 26220220163
  Doba riešenia: 01. 07. 2012 - 31. 12. 2014
   
 2. Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky
  ITMS 26220220143
  Doba riešenia: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2014
   
 3. Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II
  ITMS 26220120039
  Doba riešenia: 01.09.2010 - 31.08.2013
   
 4. Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb
  ITMS 26220120058
  Doba riešenia: 01.03.2010 - 31.03.2014
   
 5. Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM
  ITMS 26220120067
  Doba riešenia: 01.03.2010 - 30.04.2014
   
 6. Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdravšiu populáciu Slovenska
  ITMS 2620220220104
  Doba riešenia: 01. 03. 2011 - 01. 02. 2014
   
 7. Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení
  ITMS 26220220153
  Doba riešenia: 30.08.2011 - 30.11.2014
   
 8. Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach
  ITMS 26250120040
  Doba riešenia: 01.09.2010 - 31.08.2012
   

VEGA, KEGA a ďalšie granty

 1. Biosensors for diagnostics based on lipid double layer
  Doba riešenia: 1.1.1993 – 31.12.1996
   
 2. Medically relevant applications ofmethods using lipid double layer membranes created on the solid phase surface
  Doba riešenia: 1.1998 - 31.12.2000
   
 3. Application of model lipid membranes in molecule membrane interaction investigation
  Doba riešenia: 1.1.1999 - 31.12.2001
   
 4. Completion of bio electromagnetism and experimental oncology laboratory
  Doba riešenia: 1.1.2004 - 31.12.2005
   
 5. Medically relevant interaction of non-ionizing electromagntic fields with human cells
  Doba riešenia: 1.9.2002 - 31.12.2005
   
 6. Study of effect of non-ionizing electromagnetic fields on human cancer cells from development of new therapeutic approaches in cancer treatment point of view
  Doba riešenia: 1.1.2005 - 31.12.2007
   
 7. Inovation of bio electromagnetism and experimental oncology laboratory
  Doba riešenia: 1.1.2006 -31.12.2007
   
 8. Optimizations of parameters for biostimulating wound healing by low level laser therapy
  Doba riešenia: 1.1.2007 - 31.12.2009
   
 9. Analysis of changes in cancer cell proteoms induced by non-ionizing electromagnetic field and cytostatic treatment
  Doba riešenia: 1.1.2009 - 31.12.2011
   
 10. Creation of hypertext teaching help and exploitation of new telemedicine technology for all forms of education on the faculties of medicine
  Doba riešenia: 1.1.2007 - 31.12.2009
   
 11. Electromagnetic biosignals and electromagnetic radiation – electronic education of medical biophysics (e-learning course)
  Doba riešenia: 1.1.2011 – 31.12.2013
   
 12. Inovation of content, methods and forms of practical exercises from medical biophysics for medicine and biomedicine physics studies
  Doba riešenia: 1.1.2014 – 31.12.2016
   
 13. Qualitative and quantitative protein analysis in patients by utilizing 2D nano-HPLC and mass spectrometry
  Doba riešenia: 1.1.2011 – 31.12.2014
   
Posledná aktualizácia: 20.07.2020