UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vedecko-výskumná činnosť ústavu

Výskum na oddelení lekárskej a klinickej biofyziky je zameraný na sledovanie proteomických zmien klinických vzoriek ako aj bunkových línií s využitím hmotnostnej spektrometrie. Laboratórium je zamerané na tzv. shotgun analýzu s využitím identifikácie proteínov prístupom zdola nahor (pomocou identifikácie peptidov získaných digesciou proteínov vhodným enzýmom, zvyčajne trypsínom), ale dokážeme analyzovať aj celé molekuly bielkovín pomocou tzv. bottom-up analýzy, zhora nadol. Na separáciu peptidu / proteínu sa používajú rôzne metódy využívajúce jednorozmernú alebo dvojrozmernú gélovú elektroforézu, frakcionáciu mimo gélu alebo viacrozmernú HPLC. Laboratórium sa venuje štúdiu vplyvu neionizačných elektromagnetických polí na fyziologické a biochemické procesy v bunkách ako aj na zmenu ich proteómu. Nakoľko enzýmy a ostatné molekuly majú vlastný magnetický moment rovnako ako aj molekuly liečiv, vynára sa zaujímavá možnosť skúmania ovplyvňovania terapie magnetickými poľami pomocou konštruovaného zariadenia. Na laboratórne línie humánnych nádorových buniek, chondrocyty a baktérie sú aplikované neionizačné elektromagnetické polia v kombinácii s cytostatikami a ďalšími biologicky aktívnymi molekulami. V súčasnosti sa na ústave venujeme nasledovným témam:

  1. Štúdium interakcie medicínsky relevantných molekúl s lipidovými modelovými membránami. V laboratóriách ústavu je vyvíjaná metóda formovania lipidových membrán na tuhom povrchu, ktoré predstavujú model plazmatickej bunkovej membrány.
  2. Štúdium biostimulácie hojenia rán laserovým žiarením na molekulovej, bunkovej a tkanivovej úrovni.
  3. Štúdium proteómu laboratórnych línií humánnych nádorových buniek (línia buniek karcinómu prsníka MCF7) ako aj proteómu krvných elementov (erytrocytov a leukocytov) ako aj moču za pomoci elektroforetickej a chromatografickej separácie nasledovanej identifikáciou s využitím hmotnostnej spektrometrie s rôznymi typmi hmotnostných analyzátorov (MALDI-TOF/TOF, Q/TOF, IT, QQQ) za účelom vyselektovania vhodných biomarkerov slúžiacich na skoré odhalenie karcinómu.
  4. Štúdium zmien proteómu krvných doštičiek a mozgovo-miešneho moku u suicidálnych pacientov.
  5. Štúdium zmien proteómu slín vo vzťahu k chorobám v ústnej dutine.
Posledná aktualizácia: 20.07.2020