Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium (PhD.) – III. stupeň štúdia

0minút, 42sekúnd

Študijný odbor: všeobecné lekárstvo
Študijný program: normálna a patologická fyziológia

Odporúčaný študijný plán

Typ predmetu*
Názov predmetu
Kredity
Ukončenie
P
Anglický jazyk pre doktorandov LF
10
skúška
P
Metodológia výskumu a štatistika
10
skúška
P
Vybrané kapitoly z klinickej fyziológie
a patofyziológie
10
skúška
P
Vybrané kapitoly z fyziológie jednotlivých systémov
10
skúška
PV
Fyziológia a patologická fyziológia kardiorespiračného systému
5
skúška
PV
Patogenéza metabolických syndrómov a chorôb
5
skúška
PV
Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení
5
skúška
V
Fyziológia a patofyziológia bunky
5
skúška
V
Ďalšími výberovými predmetmi sú všetky výberové predmety ponúkané v doktorandských študijných programoch na UPJŠ v Košiciach
5
skúška

Študuj na UPJŠ