Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

1minút, 17sekúnd
Študijný odbor (ŠO): Všetobecné lekárstvo
Študijný program (ŠP): Normálna a patologická fyziológia
 

Absolvent postgraduálneho štúdia má poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania v odbore Normálna a patologická fyziológia, ovláda vedecké metódy výskumu živej prírody s orientáciou na štúdium funkcií ľudského tela, poznávanie adaptačných a regulačných mechanizmov, ako aj mechanizmov vzniku a rozvoja chorôb človeka. Pozná, prípadne ďalej rozvíja metódy umožňujúce hodnotiť funkcie jednotlivých orgánov a systémov. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom, vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v uvedenom odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

Absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady a metodológiu vedeckej práce, a to od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania a realizácie výskumu problému, vedeckého spracovania získaných údajov, ich interpretáciu až po ich prezentáciu, a to aj na medzinárodných fórach, a prípadné návrhy na ich aplikáciu do praxe.

Absolvent študijného odboru Normálna a patologická fyziológia má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosti prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou a pedagogickou prácou.
 


Študuj na UPJŠ