UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácia pre záujemcov o videozáznamy

English version

Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF poskytuje služby natáčania a spracovania videozáznamov, predovšetkým pre použitie vo výučbovom procese. Okrem pedagogickej video-dokumentácie natáča a spracováva rôzne odborné, vedecké ale i slávnostné podujatia organizované v rámci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. K takýmto podujatiam patria aj slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ. DVD, resp. Blu-ray Disc (BD, od r. 2014) záznamy aktuálneho, ale aj starších ročníkov je možné objednať na sekretariáte ústavu.

  • Záujemcovia o DVD, resp. BD záznam slávnostných promócií vyplnia objednávkový formulár.
  • Na základe objednávky bude objednávateľovi vystavená a zaslaná faktúra. Cena jedného DVD je 18,- €, resp. BD 20,- € s DPH + poštovné (okrem Slovenska).
  • Platbu je možné realizovať bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu (číslo faktúry).
  • DVD, resp. BD bude po uhradení faktúry zaslané poštou na adresu objednávateľa. DVD, resp. BD je možné prevziať aj osobne.
  • Termín zaslania DVD, resp. BD záznamu je 40 pracovných dní odo dňa konania slávnostnej promócie, resp. u archívnych záznamov do 3 pracovných dní po identifikácii platby.

Kontakt a ďalšie informácie:
Martina Trochanová
Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF
Trieda SNP 1
040 11  Košice
VoIP: 055 234 3405
e-mail: martina.trochanova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 08.07.2020