UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Témy záverečných prác na akademický rok 2021/2022

Ing. Martina Habiňaková, PhD.

 1. Možnosti využitia manažérskych informačných systémov v kontexte zvyšovania kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. (všeobecné lekárstvo)
 2. Efekty implementácie a využívania manažérskych informačných systémov v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. (všeobecné lekárstvo)
 3. Optimalizácia a zvyšovanie efektívnosti riadenia stomatologických ambulancií s využitím špecializovaných informačných riešení. (zubné lekárstvo)
 4. Positive Effects of Implementation and Use of Management Information Systems in Health-care Facilities in Slovakia. (general medicine)
 5. Multimediálne (výučbové) pomôcky pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníckom prostredí. (Bc. – fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo)

Ing. Andrea Kačmariková, PhD.

 1. Integrácia elektronických informačných zdrojov do zdravotníckych študijných programov. (Bc. – fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo)
 2. Informačné systémy v zdravotníctve. (Bc. – fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo)
 3. Informačno-komunikačné technológie v ošetrovateľstve. (Bc. – ošetrovateľstvo)
 4. Podporné technológie pre zdravotne znevýhodnených pacientov. (Bc. – fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo)
 5. Informačný systém PACS vo všeobecnom lekárstve. (všeobecné lekárstvo)

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 1. Metódy video-analýzy pohybu človeka. (všeobecné lekárstvo)
 2. Human motion analysis methods to study kinematics of human gait. (general medicine)
 3. Telemedicína a podpora zdravia seniorov. (všeobecné lekárstvo)
 4. Informačné systémy pre stomatologické ambulancie a ich integrácia v prostredí e-Health. (zubné lekárstvo)
 5. Podporné technológie pre seniorov. (Bc. - fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo)

Ing. Lenka Urbanská, PhD. (MD)

 1. Kvantitatívne vyšetrovacie metódy v diagnostike posturálnej stability. (všeobecné lekárstvo)
 2. The possibilities of applying quantitative diagnostic methods in diagnostics of postural stability. (general medicine)
 3. Vytvorenie databázy evidencie laboratórnych vyšetrení. (zubné lekárstvo)
 4. The Research of Oral Hygiene Practice by Students of Medical Study Programmes. (dental medicine)
 5. Možnosti uplatnenia e-Learningu v zdravotníckych študijných programoch. (Bc. - fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo)

Výber témy záverečnej práce je potrebné konzultovať s príslušným školiteľom.

Posledná aktualizácia: 07.04.2021