Prejsť na obsah

História ústavu

2minút, 45sekúnd

V akademickom roku 1992/1993 bolo otvorené na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach trojročné bakalárske štúdium v odbore Ošetrovateľstvo. Týmto sa UPJŠ LF zaradila historicky medzi prvé univerzity na Slovensku, ktoré začali vzdelávať sestry vo vysokoškolskom štúdiu. Koordinátormi štúdia v jeho začiatkoch boli vtedajší dekan fakulty prof. MUDr. I. Jurkovič, CSc., prodekani doc. MUDr. Z. Šalingová, CSc., prof. MUDr. D. Trejbal, CSc. a MUDr. L. Pundová, CSc. V ďalšom období od akademického roku 1993/1994 koordináciu nad týmto študijným odborom prevzala doc. MUDr. M. Kovářová, CSc., mim. prof.

V akademickom roku 1998/1999 pod vedením dekana LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. L. Mirossay, CSc., bol zriadený Ústav ošetrovateľstva ako pedagogické a vedecké pracovisko, ktorého prednostkou sa dňa 1.11.1998 stala doc. PhDr. M. Zamboriová, PhD.

V roku 2004 bola menovaná do funkcie prodekanky pre Ošetrovateľstvo a zdravotnícke študijné programy prof. MUDr.Viola Mechírová, CSc., ktorá bola v tom istom roku menovaná dekanom fakulty za prednostku Ústavu ošetrovateľstva UPJŠ LF v Košiciach.

V apríli 2002 sa uskutočnilo stretnutie s expertmi hodnotiacej misie TAIEX, ktoré bolo zamerané na implementáciu a presadzovanie požiadaviek EÚ na vybrané regulované povolania. Súčasťou tohto stretnutia bolo aj prejednávanie pregraduálneho vzdelávania sestier a zosúladenie študijných programov s požiadavkami EÚ. V záverečnej správe Európskej komisie TAIEX bol zhodnotený študijný program v bakalárskom štúdiu na LF UPJŠ v Košiciach ako plne kompatibilný s požiadavkami EÚ.

V akademickom roku 2002/2003 sa počet prijatých študentov bakalárskeho štúdia odboru Ošetrovateľstvo v dennej forme zvýšil z 15 na 150. V akademickom roku 2003/2004 sa otvorila externá forma bakalárskeho štúdia pre sestry z praxe. Zároveň sa v tom istom akademickom roku otvorilo magisterské štúdium odboru Ošetrovateľstvo v dennej forme. V akademickom roku 2006/2007 bola udelená LF UPJŠ akreditácia pre rigorózne konanie v študijnom odbore Ošetrovateľstvo.

V roku 2017 bola menovaná dekanom fakulty do funkcie prednostky Ústavu ošetrovateľstva UPJŠ LF v Košiciach doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., ktorej bol 18. januára 2022 udelený titul „profesorka“ v odbore Ošetrovateľstvo.

Dňa 19.5.2021 Akademický senát UPJŠ LF rozhodol, že od akademického roka 2021/2022 sa navýši počet prijatých študentov bakalárskeho štúdia odboru Ošetrovateľstvo v dennej forme z 30 na 50 študentov.

Ústav ošetrovateľstva realizuje a koordinuje výučbu pre študentov bakalárskeho štúdia odboru Ošetrovateľstvo, vedie praktickú výučbu predmetu Základy zdravotnej starostlivosti pre slovenských a zahraničných študentov 2. roka štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo. Vysokoškolskí učitelia Ústavu ošetrovateľstva sa podieľajú na výučbe v študijných odboroch Verejné zdravotníctvo, Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Ústavom je vykazovaná publikačná činnosť, účasť na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. V priebehu svojej existencie bola na Ústave ošetrovateľstva vypracovaná študijná literatúra pre jednotlivé predmety študijného programu Ošetrovateľstvo.


Študuj na UPJŠ