UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História ústavu

V akademickom roku 1992/1993 bolo otvorené na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach trojročné bakalárske štúdium v odbore Ošetrovateľstvo. Týmto sa UPJŠ LF zaradila historicky medzi prvé univerzity na Slovensku, ktoré začali vzdelávať sestry vo vysokoškolskom štúdiu. Koordinátormi štúdia v jeho začiatkoch boli vtedajší dekan fakulty prof. MUDr. I. Jurkovič, CSc., prodekani doc. MUDr. Z. Šalingová, CSc., prof. MUDr. D. Trejbal, CSc. a MUDr. L. Pundová, CSc. V ďalšom období od akademického roku 1993/1994 koordináciu nad týmto študijným odborom prevzala doc. MUDr. M. Kovářová, CSc., mim. prof.

V akademickom roku 1998/1999 pod vedením dekana LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. L. Mirossay, CSc., bol zriadený Ústav ošetrovateľstva ako pedagogické a vedecké pracovisko, ktorého prednostkou sa dňa 1.11.1998 stala doc. PhDr. M. Zamboriová, PhD.

V roku 2004 bola menovaná do funkcie prodekanky pre Ošetrovateľstvo a zdravotnícke študijné programy prof. MUDr. Viola Mechírová, CSc., ktorá bola v tom istom roku menovaná dekanom fakulty za prednostku Ústavu ošetrovateľstva UPJŠ LF v Košiciach. V marci 2017 bola do funkcie prednostky ústavu menovaná doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.

V apríli 2002 sa uskutočnilo stretnutie s expertmi hodnotiacej misie TAIEX, ktoré bolo zamerané na implementáciu a presadzovanie požiadaviek EÚ na vybrané regulované povolania. Súčasťou tohto stretnutia bolo aj prejednávanie pregraduálneho vzdelávania sestier a zosúladenie študijných programov s požiadavkami EÚ. V záverečnej správe Európskej komisie TAIEX bol zhodnotený študijný program v bakalárskom štúdiu na LF UPJŠ v Košiciach ako plne kompatibilný s požiadavkami EÚ.

V akademickom roku 2002/2003 sa počet prijatých študentov bakalárskeho štúdia odboru Ošetrovateľstvo v dennej forme zvýšil z 15 na 150. V akademickom roku 2003/2004 sa otvorila externá forma bakalárskeho štúdia pre sestry z praxe. Zároveň sa v tom istom akademickom roku otvorilo magisterské štúdium odboru Ošetrovateľstvo v dennej forme. V akademickom roku 2006/2007 bola udelená LF UPJŠ akreditácia pre rigorózne konanie v študijnom odbore Ošetrovateľstvo.

Posledná aktualizácia: 10.04.2017