UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav ošetrovateľstva

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 642 3028 English version
 

Ústav ošetrovateľstva zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Zamestnanci ústavu sa podieľajú na pregraduálnej príprave študentov bakalárskeho a doktorského štúdia. Komplexne zabezpečujú výučbu v študijnom programe ošetrovateľstvo a participujú na výučbe predmetov v študijnom programe fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. V rámci doktorského štúdia zabezpečuje výučbu v študijnom programe všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. Súčasťou pedagogickej činnosti je aj realizácia výučby sestier v špecializovaných odboroch Anestéziológia a intenzívna starostlivosť a Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Do edukačného procesu, v súlade so súčasnými modernými koncepciami výučby implementujeme informačno-komunikačné technológie a simulačné metódy.

Vedecko – výskumnú a pedagogickú činnosť preukazuje Ústav ošetrovateľstva svojou účasťou v grantoch EÚ, VEGA, KEGA a APPV. Vo výskumnej oblasti sa zameriava najmä na analýzu faktorov súvisiacich s výkonom profesie sestry (stres, syndróm vyhorenia, pracovná spokojnosť a i.) a na vybrané oblasti súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti (kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, bezpečnosť pacientov, kvalita života pacientov s chronickým ochorením, výchova k zdraviu a iné).

Oznamy


Posledná aktualizácia: 14.09.2019