Prejsť na obsah

Ústav ošetrovateľstva

1minút, 38sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Ústav ošetrovateľstva zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Zamestnanci ústavu sa podieľajú na pregraduálnej príprave študentov bakalárskeho a doktorského štúdia. Komplexne zabezpečujú výučbu v študijnom programe ošetrovateľstvo a participujú na výučbe predmetov v študijnom programe fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. V rámci doktorského štúdia zabezpečuje výučbu v študijnom programe všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. Súčasťou pedagogickej činnosti je aj realizácia výučby sestier v špecializovaných odboroch Anestéziológia a intenzívna starostlivosť, Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii. Do edukačného procesu, v súlade so súčasnými modernými koncepciami výučby implementujeme informačno-komunikačné technológie a simulačné metódy.

Vedecko – výskumnú a pedagogickú činnosť preukazuje Ústav ošetrovateľstva svojou účasťou v grantoch EÚ, VEGA, KEGA a APPV. Vo výskumnej oblasti sa zameriava najmä na analýzu faktorov súvisiacich s výkonom profesie sestry (stres, syndróm vyhorenia, pracovná spokojnosť a i.) a na vybrané oblasti súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti (kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, bezpečnosť pacientov, kvalita života pacientov s chronickým ochorením, výchova k zdraviu a iné).

Deň otvorených dverí (DOD) na Ústave ošetrovateľstva

Milí uchádzači,
aktuálne informácie môžete sledovať aj na:

Facebooku
https://www.facebook.com/O%C5%A1etrovate%C4%BEstvo-UPJ%C5%A0-LF-Ko%C5%A1ice-102349685216540
Pre zaregistrovaných na FB stačí názov: Ošetrovateľstvo UPJŠ LF Košice

Instagrame
https://www.instagram.com/budsestra_upjslf/?igshid=ZDdkNTZiNTM=
budsestra_upjslf

Oznamy


Študuj na UPJŠ