Prejsť na obsah

Výskum a medzinárodná spolupráca

9minút, 38sekúnd

Výskumné zameranie

Výskumné zameranie Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu zodpovedá dlhoročnej tradícii multidisciplinárneho sociálne-epidemiologického výskumu sociálnych determinánt zdravia, a to najmä v zraniteľných skupinách populácie ako sú deti a dospievajúci, zdravotne znevýhodnené skupiny populácie, či sociálne znevýhodnené skupiny populácie. Kým v skupine detí a dospievajúcich je našou kľúčovou oblasťou zdravý vývin v plnom slova zmysle, v skupine dospelých sa sústreďujeme najmä na zdravie/progres ochorenia a kvalitu života, ako i na pacientov manažment ochorenia (compliance, zdravotná gramotnosť).

ZDRAVIE A SO ZDRAVÍM SÚVISIACE SPRÁVANIE ŠKOLÁKOV V ICH SOCIÁLNOM KONTEXTE

Štúdia Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) umožňuje monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov vo veku 11 až 15 rokov, pričom tieto údaje sú reprezentatívne pre danú krajinu, porovnateľné s ďalšími 50 krajinami severnej pologule a porovnateľné v čase, keďže zber údajov sa opakuje každé 4 roky. Ako taká nám umožňuje nielen monitorovať, ale aj analyzovať údaje a prinášať nové poznatky o rizikových a protektívnych faktoroch zdravého vývinu školákov.

ZDRAVÝ VÝVIN ŠKOLÁKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

V súvislosti so snahou začleniť čo najširšiu skupinu školákov do medzinárodnej štúdie HBSC a nevylučovať školákov z prostredia národnostných a etnických menšín, ale ani školákov so zdravotným znevýhodnením, vznikla medzinárodná pracovná skupina, ktorá sa v spolupráci s kanceláriou WHO v Bratislave, ale i sieťou výskumníkov HBSC, vypracovala metodiku, ktorá umožnila účasť týchto skupín v tejto štúdii a jej implementáciu do národných protokolov. V nadväznosti na túto snahu sa rozvíja naša spolupráca s klinickými pracoviskami a satelitné štúdie venované vybraným klinickým skupinám ako sú napr. dospievajúci trpiaci nadváhou a obezitou (Klinika detí a dorastu UPJŠ a DFN), dospievajúci trpiaci diabetes mellitus (Endokrynologické ambulancie) a pod. Okrem toho v rámci siete HBSC sme zapojení do pracovnej skupiny, ktorá si kladie za cieľ pripraviť nástroj vhodný na mapovanie zdravotnej gramotnosti školákov.

MAPOVANIE SYSTÉMU STAROSTLIVOSTI O DOSPIEVAJÚCICH S EMOCIONÁLNYMI A BEHAVIORÁLNYMI PROBLÉMAMI

Deti a dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami predstavujú výskumnú výzvu nielen z hľadiska diagnostiky a starostlivosti, ale najmä z hľadiska ich vývinu a spoločenských dopadov. Z tohto dôvodu sme v spolupráci s medzinárodnými pracoviskami (University of Groningen, Masarykova univerzita v Brne) a odborníkmi z mnohých oblastí a inštitúcií pripravili kvantitatívny a kvalitatívny projekt Care4Youth zacielený na mapovanie systému starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami ako i na sledovanie rizikových a protektívnych faktorov vývinu v kontexte trajektórie tejto skupiny klientov v systéme starostlivosti.

SOCIÁLNE DETERMINANTY ZDRAVIA V MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNITÁCH

Druhou významnou cieľovou skupinou sú sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny populácie. Pozornosť bola venovaná problematike migrácie, migrantov, etnických menšín a ich zdravotných potrieb, ako aj skupinám ohrozených chudobou, či školákom so špeciálnymi zdravotnými potrebami.

K najviac rozpracovaným cieľovým skupinám patria obyvatelia rómskych osád, ktorých zdravie a sociálne determinanty zdravia sú skúmané pomocou ekologických (K. Rosičová) a populačných štúdií (P. Kolarčik, D. Bobáková) vrátane biochemických ukazovateľov zdravia (napr. HepaMeta) a etnografického prístupu (A. Belák). Participovali sme na príprave komplexného systému monitorovania zdravotného stavu v marginalizovaných rómskych komunitách a príprave metodiky evaluácie národného projektu Zdravé komunity, ktorý predstavuje najväčší a najrozvinutejší program mediácie zdravia pre segregované rómske komunity vôbec. V súčasnosti sa venujeme výskumu raného detstva v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a faktorom ohrozujúcim zdravie a zdravý vývin ako aj identifikovaniu a odstraňovaniu bariér na strane zdravotného systému týkajúcich sa prístupu ľudí z marginalizovaných komunít k vakcinácii proti vírusom HPV.

ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ

Zdravotná gramotnosť ako schopnosť benefitovať z poskytovaných služieb je dôležitým konštruktom a preto sa snažíme pripraviť validný nástroj, ktorým by bolo možné mapovať profily jednotlivých dimenzií zdravotnej gramotnosti v skupinách pacientov/klientov v kontexte poskytovanej starostlivosti/služieb. Zároveň každý systém starostlivosti a druh poskytovanej starostlivosti kladie odlišné nároky na zdravotnú gramotnosť danej skupiny klientov čo sa vo výsledku prejaví v miere a kvalite spolupráce medzi poskytovateľom starostlivosti/služieb a pacientom/klientom a konečnom dôsledku na zdraví a kvalite živote. Kultúrna kompetencia poskytovateľov starostlivosti do značnej miery môže ovplyvniť súlad medzi nárokmi a možnosťami a tým aj efektívnosť a účinnosť poskytovaných služieb.

CHRONICKÉ CHOROBY

Výskumná skupina Care4health (www.care4health.sk) nadväzuje vo svojej výskumnej práci na spoluprácu, ktorá bola realizovaná v minulých rokoch s klinikami a ústavmi UPJŠ a UNLP a to najmä s Neurologickou klinikou UPJŠ a UNLP, II. Internou klinikou, I. Stomatologickou klinikou, Klinikou cievnej chirurgie, Klinikou detí a dorastu UPJŠ a DFN, sieťami dialyzačných kliník Logman a.s. a Fresenius – dialyzačné služby s.r.o. a Ústavom lekárskej a klinickej biochémie. Taktiež rozvíjame spoluprácu s Katedrou dentálnej hygieny PU FZO. V spolupráci s nefrologickými a dialyzačnými strediskami v Košiciach a v Banskej Bystrici pokračuje sledovanie indikátorov 2- a 5- ročnej mortality pacientov, ktorí boli zapojení do predošlých výskumných aktivít a zberov dát. Na základe získaných skúseností v spolupráci s medicínskymi špecialistami z uvedených pracovísk pracujeme na príprave manuálov a inštruktážnych videí pre intervencie u dialyzovaných pacientov.

INDIVIDUÁLNE SKÚSENOSTI PACIENTOV – HOVORY O ZDRAVÍ (DIPEx)

V súčasnosti pracujeme na zapojení nášho pracoviska do medzinárodnej výskumnej siete DIPEx International. Ide o medzinárodnú sieť výskumníkov, ktorí sa venujú kvalitatívnemu výskumu skúseností ľudí so zdravím a chorobami, ktorého cieľom je prehĺbiť porozumenie individuálnej zdravotnej skúsenosti, a to v prospech pacientov a ich rodín, ale i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumných pracovníkov a tvorcov politík. Sieť zahŕňa momentálne 14 krajín, pokrýva takmer 200 zdravotných stavov a má každoročne dosah na milióny ľudí. Štúdiu DIPEx považujeme za kľúčovú súčasť vzdelávania budúcich lekárov a zdravotníckeho personálu, ako i zlepšovania zdravotníckeho systému a kvality života pacientov. Viac informácií možno nájsť na https://dipexinternational.org/. Z pohľadu nášho pracoviska ide o projekt, ktorý bude postupne pokrývať každú z výskumných domén, ktorým sme sa venovali doposiaľ. Našim dlhodobým zámerom je teda vytvoriť moduly individuálnych skúseností pacientov v nadväznosti na výskumné domény nášho pracoviska.

INOVAČNÉ METÓDY PODPORUJÚCE ÚČASŤ STAKEHOLDEROV

Práve spolupráca s kanceláriou WHO v Bratislave a neskôr i s kanceláriou WHO v Benátkach, Kodani, Ljubljane, Vilnjuse a Prahe stimulovala záujem o rozvoj inovačných metód podporujúcich účasť zúčastnených strán (tvorcov politík, odborníkov z terénnej praxe, akademikov, ale i zástupcov cieľových skupín, teda zraniteľných skupín populácie), budovanie kapacít zúčastnených strán, prenos poznatkov a nastoľovanie agendy s osobitným zameraním na posilnenie zapojenia cieľových skupín do výskumu. Snahou je nielen stimulovať “evidence based policy”, ale tiež “policy based research” a v čo najužšej spolupráci s dotknutými cieľovými skupinami populácie.

Medzinárodná spolupráca

Deakin University v Melbourne v Austrálii je poprednou austrálskou univerzitou, s ktorou spolupracujeme v oblasti výskumu zdravotnej gramotnosti. Naša kolaborácia súvisí s prekladom a validizáciou Dotazníka zdravotnej gramotnosti, ktorý bol vyvinutý tímom prof. Richarda Osborna na School of Health and Social Development. Spoluprácu plánujeme rozvíjať pri ďalších aplikáciách zdravotnej gramotnosti, špeciálne v sociálne znevýhodnených komunitách.

V rámci výskumnej spolupráce s Univerzitou v Groningene (Holandsko), ktorá realizovala štúdiu C4Youth Take Care zameranú na deti a mládež s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v Holandsku (http://www.c4youth.nl/), sme pripravili projekt Care4Youth (https://care4youth.com), ktorého cieľom je mapovať systém starostlivosti o dospievajúcich v systéme starostlivosti a sledovať trajektóriu detí a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme sociálnej a zdravotníckej starostlivosti v úzkej spolupráci s odborníkmi z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce. Možnosť porovnávania našich a holandských zistení v rámci oboch realizovaných longitudinálnych štúdií dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v ich sociálnom kontexte a v kontexte poskytovanej starostlivosti má ambíciu priniesť chýbajúce poznatky, prehĺbiť porozumenie danej problematiky a tým podporiť rozvoj uceleného integrovaného systému sociálnej a zdravotníckej starostlivosti o deti a dospievajúcich s behaviorálnymi a emocionálnymi problémami. Spolupráca na tomto projekte sa realizovala aj za pomoci Fakulty sociálních studií Masarykovy university.

V rámci projektu DIPEx úzko spolupracujeme najmä s University of Oxford vo Veľkej Británii a Institutom sociálního zdraví na Unvierzite Palackého v Olomouci (OUSHI).

V rámci medzinárodnej siete HBSC intenzívne spolupracujeme napr. s kolegami z Univerzity v St. Andrews a s Univerzitou v Kodani pri vyvíjaní nástrojov na meranie socioekonomických charakteristík rodiny, s Univerzitou v Galway v oblasti násilného správania školákov, s Centrom kinantropologického výskumu FTK UPOL v oblasti výskumu aktívneho životného štýlu.

V oblasti vplyvu nových komunikačných technológií a “screen-based behaviour”, ale i v oblasti trajektórie detí cez vzdelávací systém spolupracujeme s IVDMR Fakulty sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne.

V rámci medzinárodnej spolupráce na platforme COST (European Cooperation in Science and Technology) spolupracujeme s akademikmi, výskumníkmi a ďalšími stakeholdermi v rámci 25 krajín sveta v projekte The European researchers´ network working on second victims (ERNST – Cost Action CA19113). Úzku spoluprácu rozvíjame najmä s FISABIO v Španielsku.

Výskumná spolupráca s viacerými externými spolupracovníkmi a pracoviskami viedla k založeniu Community Health Research Network (CoHeRenT), www.coherentsite.com.

Prílohy

File File size
pdf spolupraca 49 KB

Študuj na UPJŠ