Prejsť na obsah

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny

1minút, 45sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti sociálnej medicíny, behaviorálnej medicíny a verejného zdravotníctva. Zamestnanci ústavu sa podieľajú na výučbe študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie. Taktiež participujú na vedení záverečných bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. V neposlednom rade sa venujú ďalšiemu vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov.

Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná na sociálne a behaviorálne determinanty zdravia a kvality života zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín populácie, predovšetkým chronicky chorých, etnických menšín a seniorov. Pracovisko sa zvlášť venuje skúmaniu biobehaviorálnych a psychosociálnych faktorov podporujúcich self-manažment pacientov s chronickou chorobou, copingové stratégie, adherenciu a prispôsobenie sa chorobe. Ďalšími oblasťami výskumu sú zdravé a aktívne starnutie, sociálna participácia a pracovná participácia. Medzinárodnú spoluprácu vo výskume reprezentuje dlhoročná spolupráca s Univerzitou v Groningene (od roku 1994), spolupráca s Universiy of Southern Denmark, University of Manchester, University College London a rozvíjajúca sa spolupráca s Karolinska Institutet v Štokholme a s University of Oxford.

Pracovisko sa taktiež sa zameriava na transfer poznatkov získaných vo výskume do odporúčaní pre tvorcov politík, a to najmä v kontexte integrovanej zdravotnej starostlivosti a podpory systémov verejného zdravotníctva. Na národnej úrovni je tento transfer poznatkov realizovaný v spolupráci s Inštitútom pre zdravotnú politiku MZ SR, Kanceláriou WHO na Slovensku a Slovenskou asociáciou verejného zdravia – SAVEZ. Významnými medzinárodnými strategickými partnermi sú European Public Health Association (EUPHA) a WHO-EURO Division of Noncommunicable Diseases and Life Course.


Študuj na UPJŠ