Prejsť na obsah

Projekty

9minút, 49sekúnd

Zamestnanci ústavu aktívne participovali a participujú v pozícii zodpovedných riešiteľov a národných koordinátorov na vyše 30 výskumných projektoch financovaných Európskou komisiou (H2020, 3rd HP, FP7, DG SANTE, atď.), medzinárodnými grantovými agentúrami (IVF, OSF), národnými grantovými agentúrami (APVV, VEGA), či zdrojmi zo štrukturálnych fondov (ASFEU).

Zoznam všetkých riešených projektov na stiahnutie tu

AKTUÁLNE RIEŠENÉ PROJEKTY

IMMERSE: Implementácia digitálneho mobilného mentálneho zdravia v trasách klinickej starostlivosti [The Implementation of Digital Mobile Mental Health in Clinical Care Pathways]
Schéma EK H2020, SC1-BHC, No. 945263, Rozpočet: 4 mil EUR
Trvanie 2021-2025
Koordinátor   Národný/UPJŠ: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD.
Medzinárodný: Katholieke Universiteit Leuwen, Belgicko; Prof. I. Myin-Germeys
Anotácia Hlavným cieľom tohto projektu je pokročiť v transformácii starostlivosti o duševné zdravie v Európe na skutočnú pacientovo-orientovanú starostlivosť pomocou jedinečnej metodiky vzorkovania skúseností (Experience Sampling Methodology – ESM), využitím techniky štruktúrovaného mHealth denníka. Realizovaním implementačnej štúdie v 4 Európskych krajinách (Belgicko, Nemecko, Veľká Británia, Slovensko) bude možné identifikovať bariéry a facilitátory zavádzania mHealth technológií do rutinnej zdravotnej starostlivosti v Európe.
Viac info https://www.immerse-project.eu
 
SCIROCCO Exchange: Personalizovaný transfer poznatkov a prístup k na-dôkazoch-založeným aktívam integrovanej starostlivosti [Personalised Knowledge Transfer and Access to Tailored Evidence-Based Assets on Integrated Care]
Schéma EK 3rd HP-PJ-2018; No. 826676; Rozpočet: 1.5 mil EUR
Trvanie 2019-2022
Koordinátor   Národný: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD.
Medzinárodný: Scottish Government, UK, Dr. Donna Henderson
Anotácia Projekt nadväzuje na výsledky Akčnej skupiny B3 pre integrovanú starostlivosť Európskeho partnerstva pre inovácie v oblasti aktívneho a zdravého starnutia (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP on AHA). Cieľom projektu je hodnotiť pripravenosť krajiny/regiónu/organizácie pre implementáciu integrovanej starostlivosti s využitím sebahodnotiaceho online nástroja a transfer poznatkov v oblasti aktívneho a zdravého starnutia.
Viac info https://www.sciroccoexchange.com
 
FOSTREN: Podpora a posilnenie prístupov k obmedzeniu nátlaku v službách duševného zdravia v Európe [Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services]
Schéma EK COST Action CA19133; Rozpočet: N/A
Trvanie 2020-2024
Koordinátor   Národný: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
Medzinárodný: St Olavs Hospital Hf, Trondheim, Nórsko; Prof. Richard Whittington
Anotácia FOSTREN je akcia EK navrhnutá na vytvorenie udržateľnej multidisciplinárnej siete výskumníkov a odborníkov s cieľom zamerať sa na znižovanie miery využívania nátlaku v nemocničných a komunitných službách duševného zdravia.
Viac info https://www.cost.eu/cost-action/fostering-and-strengthening-approaches-to-reducing-coercion-in-european-mental-health-services/
 
iCARE Study: Medzinárodná hodnotiaca štúdia o COVID-19 povedomí a reakciách [International COVID-19 Awareness and Responses Evaluation Study]
Schéma CIHR: SMC-151518; Konzorcium tvorené medzinárodným tímom viac ako 150 spolupracovníkov z vyše 40 krajín; Rozpočet: viaczdrojové financovanie
Trvanie 2020-súčasnosť
Koordinátor   Národný: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD
Medzinárodný: Montreal Behavioural Medicine Centre, Canada; Prof. Kim Lavoie & Prof. Simon Bacon
Anotácia Kľúčom k zastaveniu rýchleho šírenia COVID-19 a ‘vyrovnaniu krivky ochorenia‘ je dodržiavanie drastických a rýchlo sa meniacich politík založených na zmene správania verejnosti na celom svete. iCARE je medzinárodná longitudinálna prierezová observačná kohortová štúdia o verejnom povedomí, postojoch a reakciách na politiky verejného zdravotníctva zavádzaných s cieľom spomaliť a zastaviť šírenie COVID-19. Údaje z prieskumov sa zbierajú v mesačných vlnách a na úrovni krajiny-regiónu sú prepojené s údajmi z Oxford Government Policy Tracker.
Viac info https://mbmc-cmcm.ca/covid19/
 
VEGA 1/0372/20: Využitie ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou.
Schéma VEGA- Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV; č. VEGA 1/0372/20;
Rozpočet: 44.240 EUR
Trvanie 2020-2022
Koordinátor Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD
Anotácia Cieľom výskumného projektu je overenie efektívnosti ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou a formulovanie na dôkazoch založených odporúčaní pre prax a verejnú sociálno-zdravotnú politiku. Séria intervencií pre odborných pracovníkov a neformálnych opatrovateľov bude vypracovaná na základe analýzy vzťahov medzi demografickými, psychosociálnymi a behaviorálnymi faktormi demencie a ich vplyvu na funkčný stav a kvalitu života osôb s demenciou.
Viac info /lekarska-fakulta/ustav/socialna-a-behavioralna-medicina/vyskum/projekty/vega/

UKONČENÉ PROJEKTY (VYBRANÉ)

APVV-15-0719 – LORICCOM: Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb
Schéma APVV- Agentúra na podporu výskumu a vývoja MŠVVaŠ SR; č APVV-15-0719; Rozpočet: 184.812 EUR
Trvanie 2016-2020
Koordinátor Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD
Anotácia Hlavným cieľom tohto multidisciplinárneho výskumného projektu bolo prehĺbiť naše chápanie efektívneho manažmentu chronických chorôb a tiež zvýšiť informovanosť odbornej a laickej verejnosti o modeloch integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti. Výsledky projektu poukázali na dôležitosť self-manažmentu pacientov, ktorý je kľúčovým aspektom pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti. Projekt tiež zdôraznil význam nefarmakologických intervencií, ako sú fyzické cvičenie alebo kognitívno-behaviorálna terapia, pre zlepšenie zdravotných výsledkov.
Viac info https://mc3.sk/projekty/loridis/
 
EURO-URHIS 2: Európsky systém urbánnych zdravotných indikátorov 2 [European Urban Health Indicators System Part 2]
Schéma EK: FP7-HEALTH-2007-B; č. 223711; Rozpočet: 3 mil EUR
Trvanie 2009-2013
Koordinátor   Národný: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD & MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD
Medzinárodný: University of Manchester, United Kingdom;
Dr. Arpana Verma MBChB, MPH, MFPH
Anotácia Meranie zdravia v mestách je dôležité vzhľadom na rastúcu urbanizáciu a globalizáciu. Projekt EURO-URHIS 2 identifikoval urbánne indikátory zdravia, overil ich dostupnosť a vyvinul metodológiu a nástroje užitočné pre tvorcov politík. Cieľom projektu bolo dosiahnuť zlepšenie zdravia ľudí žijúcich v mestách prostredníctvom ‘na dôkazoch založených‘ (evidence-based) politík. Porovnávané a analyzované boli rozdiely v indikátoroch zdravia medzi krajinami. Publikované boli zdravotné profily viac ako 40 miest zo 14 krajín. Zo Slovenska boli publikované zdravotné profily Bratislavy a Košíc.
Viac info https://mc3.sk/projekty/euro-urhis-2/
 
ICARE4EU: Inovatívna starostlivosť o ľudí s multimorbiditami v Európe [Innovating Care for People With Multiple Chronic Conditions in Europe]
Schéma EK DG SANCO, EAHC, č. 20121205; Rozpočet: 1.2 mil EUR
Trvanie 2013-2016
Koordinátor   Národný: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD
Medzinárodný: NIVEL – Netherlands Institute for Health Services Research; Dr. Mieke Rijken
Anotácia Cieľom projektu ICARE4EU bolo zlepšiť starostlivosť o 50 miliónov ľudí trpiacich multimorbiditami v Európe. Komplexná zdravotná problematika týchto pacientov a ich potreba kontinuálnej a multidisciplinárnej starostlivosti predstavuje veľkú výzvu pre zdravotnícke systémy a sociálne služby. Taktiež z pohľadu pacienta sú dôležité zlepšenia napríklad v organizácii starostlivosti a v miere ich vlastného zapojenia do procesu starostlivosti (self-manažment). ICARE4EU analyzovala a publikovala aktuálne dostupné inovatívne prístupy v multidisciplinárnej starostlivosti o ľudí s multimorbiditami v Európe.
Viac info www.icare4eu.org
 
APVV-0220-10: LORIDIS – Longitudinálny výskum invalidizujúcich chronických chorôb
Schéma APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja MŠVVaŠ SR; č. APVV-0220-10; Rozpočet: 226.790 EUR
Trvanie 2011-2014
Koordinátor Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD
Anotácia Cieľom projektu LORIDIS bolo získať znalosti v oblasti manažmentu chronických chorôb lepším porozumením príčinných mechanizmov pôsobiacich v rámci biomedicínskych a psychosociálnych vplyvov. Projekt identifikoval množstvo protektívnych psychologických faktorov (napr. zmysel pre koherenciu, self-manažment, psychická pohoda), ako aj sociálnych faktorov (emocionálna a inštrumentálna sociálna opora, sociálna participácia), ktoré pozitívne ovplyvňujú funkčný stav a kvalitu života pacientov. Tieto znalosti je možné využiť pri tvorbe pacientovo orientovaných programov manažmentu chronických chorôb.
Viac info https://mc3.sk/projekty/loridis/
 
EMA/2015/24/PH: Štúdia podľa Článku 31 zameraná na regulovanú komunikáciu a uvedomenie si rizík po odporučení kombinovanej hormonálnej antikoncepcie vo vzťahu ku tromboembólii [Study of Regulatory Communication and Risk Awareness Following the Article 31 Referral of Combined Hormonal Contraceptives in Relation to Thromboembolism]
Schéma EMA – European Medicines Agency, EMA/2015/24/PH; EUPAS21356; Rozpočet: 175.000 EUR
Trvanie 2016-2018
Koordinátor   Národný: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD
Medzinárodný: University College London, UK, Prof. Fiona Stevenson; Aarhus University Dept. of Clinical Epidemiology, Denmark, Prof. Henrik Toft Sørensen
Anotácia Výskum ukázal zvýšené riziko žilovej tromboembólie u žien užívajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (KHA). Výsledky našej štúdie naznačujú, že zdravotnícki pracovníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri komunikácii so ženami o KHA a jej rizikách, a tiež poukázali na to, že zdravotnícki pracovníci pri tejto úlohe potrebujú ďalšiu podporu. Medzinárodné usmernenia o KHA, vrátane EMA usmernení, musia zabezpečiť, by aby ženám v celej Európe boli poskytované podobné štandardy zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o výber antikoncepcie.
Viac info http://www.encepp.eu/encepp/openAttachment/studyResultLatest/26585
 
KISH: Kosice Institute for Society and Health: Research programme on Chronic diseases
Schéma Dohody bilaterálnej spolupráce medzi Univerzitou v Groningene, Holandsko (RuG) a Univerzitou PJ Šafárika v Košiciach (UPJŠ);
Zmluva č: GR090707B – manažment, Rozpočet: 488 583 EUR
Trvanie 2005-2009 a 2010-2014
Koordinátor   Národný: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD
Medzinárodný: Dr. Jitse P van Dijk, University Medical Centre Groningen, University of Groningen, the Netherlands
Anotácia Zámerom projektu KISH bola podpora projektov PhD štúdia formou kolaboratívnej supervízie tímov z RuG a UPJŠ. Cieľom doktorandských projektov v rámci výskumného programu Chronické choroby bolo lepšie pochopenie manažmentu chronických chorôb prostredníctvom skúmania biomedicínskych, psychologických a sociálnych determinantov funkčného stavu a kvality života. Program bol veľmi úspešný. V priebehu rokov, 17 doktorandov obhájilo dizertačnú prácu na Univerzite v Groningene (RuG) a tím získal granty v celkovej výške viac ako 1,2 mil EUR z národných a medzinárodných agentúr. Okrem toho, vedúci projektu Dr. JP van Dijk a Dr. I Nagyova boli iniciátormi programu dvojitého doktorandského štúdia RuG-UPJŠ (Double PhD Degree) v oblasti lekárskych vied s prvými obhájenými doktorandmi v r. 2014 (M. Škovránek, G. Koľvek).
Viac info Článok v Universitas Safarikiana: https://cutt.ly/PRIEAln
Link na RuG web stránku: https://cutt.ly/0RIRhDx
Zoznam obhájených PhD prác: https://cutt.ly/TRIPMXi

Zoznam všetkých riešených projektov na stiahnutie tu


Študuj na UPJŠ