UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav súdneho lekárstva

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel./fax: (+421 55) 622 4275 English version
 

Ústav súdneho lekárstva zabezpečuje komplexnú pedagogickú činnosť pre študentov Lekárskej fakulty v slovenskom a anglickom jazyku. Zahŕňa výučbu povinných predmetov (súdne lekárstvo, lekárska etika), výberových predmetov (medicínske právo, poškodenie zdravia v lekárskej praxi a súdnolekárska kriminalistika) a výučbu predmetu súdne lekárstvo pre študentov Právnickej fakulty.  V rámci Certifikovaného interdisciplinárneho bloku IB1 Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax vytvorenom celouniverzitným projektom RIFIV zabezpečuje výučbu výberových predmetov (etika v tanatológii a humánnej tafonómii, etika a komunikácia v medicíne, bioetika v environmente, výskum v medicíne a etika) pre študentov pregraduálneho, ako aj denného a externého doktorandského štúdia všetkých fakúlt UPJŠ.

Odborní zamestnanci ústavu sa v spolupráci so Súdnolekárskym a patologickoanatomickým pracoviskom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako výučbovou základňou UPJŠ Lekárskej fakulty podieľajú na výkone pitiev v súlade s  Koncepciou v odbore Súdne lekárstvo (č. 17570-1/2006-OZS, 19.06.2006). Súdni lekári ústavu taktiež vykonávajú odbornú a znaleckú činnosť pre orgány činné v trestnom konaní v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetví Súdne lekárstvo.

Vo vedeckom výskume sa ústav zameriava na použitie imunohistochemických metód vo  vybraných oblastiach forenznej medicíny a v iných vedecko-výskumných projektoch v spolupráci s rôznymi pracoviskami UPJŠ. Súdni lekári ústavu sa venujú problematike kvantifikácie poranení a ich komplikácii pri úrazoch s perspektívou budovania národného traumaregistra, posudzovaniu dopravných úrazov so zameraním na počítačovú simuláciu dopravných nehôd a problematike otráv hubami, ich dôkazu metódou vyšetrenia spór húb v biologickom materiáli. Ďalším zameraním ústavu je forenzná antropológia a humánna tafonómia so zameraním na skúmanie a forenzné posudzovanie exhumovaných ľudských ostatkov. Zamestnanci ústavu aktívne vystupujú na domácich a zahraničných odborných fórach.

Ústav sa taktiež angažuje v oblasti prevencie drogových závislostí v rámci Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR, ako aj tretieho sektora.


Posledná aktualizácia: 20.01.2020