UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav súdneho lekárstva

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel./fax: (+421 55) 622 4275 English version
 

Ústav súdneho lekárstva zabezpečuje komplexnú pedagogickú činnosť pre študentov Lekárskej fakulty v slovenskom a anglickom jazyku. Zahŕňa výučbu povinných predmetov (súdne lekárstvo, lekárska etika), výberových predmetov (medicínske právo, poškodenie zdravia v lekárskej praxi a súdnolekárska kriminalistika) a výučbu predmetu súdne lekárstvo pre študentov Právnickej fakulty. V rámci Certifikovaného interdisciplinárneho bloku IB1 Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax vytvorenom celouniverzitným projektom RIFIV zabezpečuje výučbu výberových predmetov (etika v tanatológii a humánnej tafonómii, etika a komunikácia v medicíne, bioetika v environmente, výskum v medicíne a etika) pre študentov pregraduálneho, ako aj denného a externého doktorandského štúdia všetkých fakúlt UPJŠ.

Odborní zamestnanci ústavu sa v spolupráci so Súdnolekárskym a patologickoanatomickým pracoviskom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako výučbovou základňou UPJŠ Lekárskej fakulty podieľajú na výkone pitiev v súlade s Koncepciou v odbore Súdne lekárstvo (č. 17570-1/2006-OZS, 19.06.2006). Súdni lekári ústavu taktiež vykonávajú odbornú a znaleckú činnosť pre orgány činné v trestnom konaní v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetví Súdne lekárstvo. Praktická súdnolekárska činnosť okrem výkonu pitiev zahŕňa vyšetrovanie spór húb v biologickom materiáli pri otravách hubami.

Vo vedeckom výskume sa ústav zameriava na použitie imunohistochemických metód vo vybraných oblastiach forenznej medicíny a v iných vedecko-výskumných projektoch v spolupráci s rôznymi pracoviskami UPJŠ. Ďalším zameraním pracoviska sú morfologické prejavy špecifických chorobných procesov a posmrtných zmien u živo a mŕtvo narodených novorodencov a v prípadoch náhlych úmrtí detí a dospelých, a tiež forenzná antropológia a humánna tafonómia zameraná na skúmanie a forenzné posudzovanie exhumovaných ľudských ostatkov. Zamestnanci ústavu aktívne vystupujú na domácich a zahraničných odborných fórach. Ústav sa taktiež angažuje v oblasti prevencie drogových závislostí v spolupráci s neziskovou organizáciou Filia.

Úradné hodiny

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
prednostka Ústavu súdneho lekárstva

Pondelok: 14:00 – 15:30

Termín návštevy nahláste vopred u sekretárky ústavu.
Tel. č.: 055/234 3450

 

VÝUČBA - Letný semester 2020/2021

Súdne lekárstvo a medicínske právo (5VL)
Všeobecné inštrukcie k výučbe, Inštrukcie k testu, Inštrukcie k ústnej skúške

Súdnolekárska kriminalistika
Všeobecné inštrukcie k výučbe, Témy seminárnych prác

Medicínske právo
Všeobecné inštrukcie k výučbe, Témy seminárnych prác

Etika a komunikácia v medicíne s vybranými skupinami
Všeobecné inštrukcie k výučbe, Témy seminárnych prác

Bioetika v environmente
Všeobecné inštrukcie k výučbe, Témy seminárnych prác

 


Posledná aktualizácia: 16.02.2021