Prejsť na obsah

Ústav súdneho lekárstva

2minút, 25sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice, Tel.: +421 55 622 4275


Súdne lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý vo svojej činnosti zisťuje príčiny smrti u náhlych a neočakávaných úmrtí, úmrtí bez známej príčiny smrti, úmrtí v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus, zisťuje príčinu a mechanizmus smrti u násilných úmrtí.

Ústav súdneho lekárstva zabezpečuje komplexnú pedagogickú činnosť pre študentov Lekárskej fakulty v slovenskom a anglickom jazyku, a to v doktorskom študijnom programe Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo, a bakalárskom študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. V rámci Certifikovaného interdisciplinárneho bloku IB1 Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax vytvorenom celouniverzitným projektom RIFIV zabezpečuje výučbu výberových predmetov pre študentov pregraduálnych študijných programov, ako aj denného a externého doktorandského štúdia všetkých fakúlt UPJŠ v Košiciach. Okrem toho participuje na výučbe v magisterskom študijnom programe Právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Lekári ústavu sú odborníkmi v medicínskom odbore Súdne lekárstvo a spolupracujú pri výkone pitiev so Súdnolekárskym a patologickoanatomickým pracoviskom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré je výučbovou základňou UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty v súlade s Koncepciou v odbore Súdne lekárstvo (č. 17570-1/2006-OZS, 19.06.2006). Súdni lekári ústavu taktiež vykonávajú odbornú a znaleckú činnosť pre orgány činné v trestnom konaní v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetví Súdne lekárstvo. Praktická súdnolekárska činnosť okrem výkonu pitiev zahŕňa vyšetrovanie spór húb v biologickom materiáli pri otravách hubami.

Vo vedeckom výskume sa ústav zameriava na použitie imunohistochemických metód vo vybraných oblastiach forenznej medicíny a v iných vedecko-výskumných projektoch v spolupráci s rôznymi pracoviskami UPJŠ. Ďalším zameraním pracoviska sú morfologické prejavy špecifických chorobných procesov a posmrtných zmien u živo a mŕtvo narodených novorodencov a v prípadoch náhlych úmrtí detí a dospelých, a tiež forenzná antropológia a humánna tafonómia zameraná na skúmanie a forenzné posudzovanie exhumovaných ľudských ostatkov. Zamestnanci ústavu aktívne vystupujú na domácich a zahraničných odborných fórach. Ústav sa taktiež angažuje v oblasti prevencie drogových závislostí v spolupráci s neziskovou organizáciou Filia.

Oznamy


Úradné hodiny

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
prednostka Ústavu súdneho lekárstva

Pondelok: 14:00 – 15:30

Termín návštevy nahláste vopred u sekretárky ústavu.
Tel. č.: 055/234 3450Študuj na UPJŠ