Prejsť na obsah

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny

1minút, 15sekúnd
Šrobárova 2, 041 80 Košice

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti verejného zdravotníctva, pôsobenia environmentálnych faktorov na zdravie, v oblasti prevencie a epidemiológie infekčných a neinfekčných ochorení.

Po stránke pedagogickej sa zamestnanci ústavu podieľajú na výučbe študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie. Taktiež participujú na vedení záverečných bakalárskych, diplomových a doktorandských prác.

Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná na niekoľko nosných oblastí:
a) sledovanie vplyvu základných environmentálnych faktorov na zdravie,
b) sledovanie faktorov vrátane sociálnych a etnických ovplyvňujúcich rast a vývoj detí,
c) sledovanie vplyvu výživy a výživovej spotreby na zdravie,
d) sledovanie základných epidemiologických a preventívnych faktorov pri prevencie ochorení prenosných kliešťom, pri sledovaní výskytu vybraných zoonóz,
e) sledovanie vplyvu sociálnych a ostatných anamnestických faktorov na reprodukčné parametre

Pracovisko spolupracuje na výskumoch s Univerzitou v Amsterdame, Semmelweisovou univerzitou v Budapešti a ďalšími národnými a medzinárodný inštitúciami.

V expertíznej činnosti sa pracovisko zameriava na evaluáciu grantov na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane grantov EÚ.

OZNAM


Študuj na UPJŠ