Prejsť na obsah

Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky – publikácie

6minút, 30sekúnd

Prehľad publikácií

Por.č.Názov publikácie

1.

Karabinos A, Schünemann J, Parry DA, A rod domain sequence in segment 1B triggers dimerisation of the two small Branchiostoma IF proteins B2 and A3. Eur J Cell Biol (2012) Oct,91(10), 800-8

2.

Karabinos A, The cephalochordate Branchiostoma genome contains 26 intermediate filament (IF) genes: Implications for evolution of chordate IF proteins. (Eur J Cell Biol (2013) Aug-Sep,92(8-9), 295-302))

3.

Karabinos A, Schünemann J, Unusual ultrastructures of the Branchiostoma IF protein C2 containing heptads in the tail (Protoplasma (2014) Jul, 251(4), 985-8))

4.

Karabinoš A , Dubayová K, Čakanová G, Vašková J, Lučková I, Bochová I, Štecová N, Tóthová E, Palášthy S, Štecová N, Sabo J, Mutačný stav génu TP53 u vybraných pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL) (LF UPJŠ – Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 36-41)

5.

Dubayová K, Čakanová G, Vašková J, Lučková I, Bochová I, Sabo J, Karabinoš A, Diagnostika neurodegeneratívnych ochorení (LF UPJŠ – Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 24-27))

6.

Dubayová K, Lučková I, Sabo J, Karabinoš A , Metabolomický fluorescenčný fingerprinting moču (LF UPJŠ – Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 28-35)

7.

Karabinošová M, Sabo J, Karabinoš A, Vývoj populácie východoslovenskej obce Jarovnice (Folia Medica Cassoviensia (2013), 68(1-2), 22-24).

8.

Dubayová K, Lucková I, Sabo J, Karabinos A, A novel way to monitor urine concentration: Fluorescent concentration matrices, (J Clin Diagn Res (2015) Jan, 9(1), BC11-BC14))

9.

Vaskova J, Dubayova K, Cakanova G, Luckova I, Bochova I, Novotna G, Sabo J, Palasthy S, Tothova E, Stecova N, Karabinos A, Incidence and prognostic value of known genetic alterations in patients with acute myeloid leukemia: a two year study. (Klin Onkol (2015) 28(4), 278-283.)

10.

Kováčová V, Bober P, Chmelová M, Talian I, Tóthová E, Hrubovčák, Petrášová D, Géci I, Sabo J, Biochemická a proteomická analýza krvi potkanov po aplikácii nízko-úrovňovej laserovej terapie, XXXVI Dny lekárske biofyziky, ISBN 879-80-87727-04-1, (2013)

11.

Chmelová M., Jacobsen S., Bober P., Bačenková D., Kováčová V., Urdzík P., Rosocha J., Blicher A., Sabo J., Proteomický profil kmeńových buniek izolovaných z chorionovej membrány, XXXVI Dny lekárske biofyziky, ISBN 879-80-87727-04-1, (2013)

12.

Kováčová V, Bober P, Chmelová M, Talian I, Tóthová E, Hrubovčák J, Petrášová D, Géci I, Sabo J, Analýza krvi a proteómu krvnej plazmy neoźiarených a ožiarených potkanov použitím nízko-intenzivného lasera, Interaktívna konferenia mladých vedcov, ISBN 78-80-970712-4-0, (2013)

13.

Chmelová M, Bečenková M, Zachar L, Bober P, Kováćová V, Géci I, Sabo J, Proteomická analýza kmeňových buniek choriónu Interaktívna konferenia mladých vedcov, ISBN 78-80-970712-4-0, (2013)

14.

Bober P., Kováćová V., Talian I., Chmelová M., Petráśová D., Hrubovčák J. Géci I., Sabo J., Účinok nízko-úrovňovej laserovej terapie na zmeny akútnych fázových proteínov v krvnej plazme potkanov analyzovaných pomocou MALDI TOF/TOF XXXVI Dny lekárske biofyziky, ISBN 879-80-87727-04-1, (2013)

15.

Trebuňová M, Laputková G, Živčák J, Assessment of DNA damage of women using oral contraceptives by high resolution melt analysis, European Journal of Experimental Biology, 3(6):207-211, (2013)

16.

Živčák J.et all, Magnetic resonance image rtifact due to the examination method and scanning sequences, Acta mechanica Slovaca, ISSN 1335-2393, roč. 17, č. 3, s. 88-92, (2013).

17.

Trebuňová M, Laputková G, Lacjaková K, Verebová A, Géci I, Sabo J, Molecular melting profile of MDR1 gene in doxorubicin and docetaxel treated MCF-7 and natural MCF-7 cell line, Europen Journal of Experimental Biology, 2(3): 449-453, (2012).

18.

Trebuňová M, Galina L, Ján Sabo, Jozef Ž, The effect of high-frequency electromagnetic field on molecular melting profile of human breast adenocarcinoma MCF-7 cell DNA, Biomedical Research, 24(4): 469-475, (2013).

19.

Živčák J, Trebuňová M, Laputková M, Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia (HRM analýza) – Nová technika v biomedicínskom výskume, Transfer inovácii 26/2013.

20.

Talian I., Kováčová V., Petrovič M., Sabo J, Impact of un-polymerized acrylamide monomer residues onto protein identification by MALDI TOF MS, Central European Journal of Chemistry, 10(4):1073-1078, (2012).

21.

Chmelová M, Talian I, Géci I, Bober P, Kováčová V, Urdzik P, Sabo J, Proteomic profile of human chorion derived mesenchymal stem cells by using ion trap mass spectrometry, 7th Central and Eastern European Proteomics Conference, (2013).

22.

Kováčová V, Bober P, Chmelová M, Talian I, Hrubovčák J, Petrášová D, Géci I, Sabo J, Changes in proteomic profile of blood plasma of rats after low level laser therapy, 7th Central and Eastern European Proteomics Conference, (2013)

23.

Laputková G., Bober P., Trebuňová M., Benedeková L., Sabo J., Proteomická analýza ľudských slín- nový neinvazívny prístup k detekcii chorôb, XXXVI Dny lekárske biofyziky, ISBN 879-80-87727-04-1, (2013)

24.

Kováčová V, Bober P, Chmelová M, Talian I, Tóthová E, Hrubovčák J, Petrášová D, Géci I, Sabo J, Analýza krvi a proteómu krvnej plazmy neoźiarených a oźiarených potkanov použitím nízko-intenzivného lasera, Folia Medica Cassoviensia, Tomus 67, No. 2, (2012).

25.

Trebuňová M., Laputková G, Géci I, Adrašina I, Sabo J, Enhancement of  docetaxal-treated MCF-7 cell death by 900 MHz radiation, Central European Journal of Biology, 8(4):357-365, (2013).

26.

Chmelová M., Géci i., Talian I., Bober P., Kováćová V., Urdzik P., Rosocha J., Sabo j., Analýza proteómu ľudských chorionových mezenchymových kmeńových buniek, Slovenský Lekár, roć. 24(38), Číslo 1-2 (2014).

27.

Kováčová V., Chmelová M., Bober P., Talian I., Petrášová D., Géci I., Karabinoš A., Sabo J., Proteomický profil mononukleárnych buniek leukocytov potkanov pomocou dvojdimenzionálnej gélovej elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov EU, ISBN 978-80-8152- 073-0, (2013)

28.

Laputková G., Bober P., Trebuňová M., Sabo J., Proteomická analýza celkových nestimulovaných ľudských slín, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov EU, ISBN 978-80-8152- 073-0, (2013)

29.

Petrovič M., Talian I., Andrašina I., Sabo J., Prínos dátovo nezávislej MS/MS analýzy v oblasti proteomickej analýzy karcinómu prsníka, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov EU, ISBN 978-80-8152- 073-0, (2013)

30.

Bencková M., Bober P., Talian I.,  Sabo J., Charakteristika exozómov a ich význam pre medicínu,  Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov EU, ISBN 978-80-8152- 073-0, (2013)

31.

Bober P, Talian I., Kováćová V., Chmelová M., Karabinoš A., Sabo J., Proteomická analýza extracelulárnych vezikúl izolovaných z moću pomocou diferenciálnej ultracentrifugácie, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov EU, ISBN 978-80-8152- 073-0, (2013)

32.

Kováčová V., Chmelová M., Bober P., Talian I., Tóthová E., Géci I., Karabinoš A., Sabo J., Proteomická analýza vzoriek leukocytov ionovou pascou, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov EU, ISBN 978-80-8152- 073-0, (2013)

33.

Pálová E., Sabo J.: Neurochémia suicidáneho správania, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov EU, ISBN 978-80-8152- 073-0, (2013)

34.

Trebuňová M, Laputková G, Lacjaková K, Sabo J, Proteomická analýza bunkovej línie MCF-7 2D elektroforézou pred a po aplikácií cytostatík v programe PDQuest Advanced, Folia Medica Cassoviensia, Tomus 67, No. 2, (2012).

Študuj na UPJŠ