Prejsť na obsah

Klinika cievnej chirurgie

0minút, 55sekúnd
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, 5. poschodie, fax: +421 55 789 1513
English version

Klinika cievnej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe UPJŠ LF v rámci doktorského študijného programu všeobecného lekárstva a zubného lekárstva v slovenskom i anglickom jazyku, je akreditovaným pracoviskom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia. Podieľa sa na doktorandskom štúdiu v internej a externej forme.

Plní program vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín. Klinika, ako súčasť VÚSCH, a. s. – jedného z troch vysokošpecializovaných pracovísk v Slovenskej republike (kde je komplexná starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami), poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s cievnym ochorením pre všetky regióny SR.

Úradné hodiny

doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
prednosta Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

termín návštevy nahláste vopred u asistentky kliniky
tel.: +421 055 / 789 15 10
e-mail:
zuzana.zondorova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ