UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

OZNAM

Opravné priebežné hodnotenie z predmetu Právo medzinárodného obchodu sa uskutoční dňa 10.12. 2018 (pondelok) o 14:00 hod. v miesnosti č. P12. Rozsah zostáva rovnaký ako pri pôvodnom priebežnom hodnotení. Študenti si prinesú Obchodný zákonník, Dohovor CISG, Dohovor CMR, Doložky Incoterms v papierovej podobe. Opravné priebežné hodnotenie zabezpečuje Dr. Mrázová.  

 

OZNAM

Opravné priebežné hodnotenie z predmetu Obchodné právo II sa uskutoční dňa 12.12.2018 (streda) o 08:00 hod. v miestnosti č. P12. Rozsah zostáva rovnaký ako pri pôvodnom priebežnom hodnotení, vrátane akciovej spoločnosti. Študenti môžu používať pri praktických zadaniach Obchodný zákonník. Opravné priebežné hodnotenie zabezpečuje Mgr. Buhala

 

OZNAM:  EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Externí študenti, ktorí nedosiahli minimálny počet bodov 18 sa môžu zúčastniť opravného priebežného hodnotenia z predmetu Obchodné právo II, a to v termíne 10.12.2018 o 14:00 hod. v miestnosti č. P12, alebo 12.12.2018 o 08:00 hod. v miestnosti P12. Svoju účasť na jednom z týchto termínov nahláste najneskôr do nedele 9.12.2018 na emailovú adresu Dr. Dolného: jaroslav.dolný@upjsk.sk.

 

 

OZNAM

Termíny skúšok

KOPaHP  oznamuje termín štátnej  skúšky pri prekročení štandardnej dĺžke štúdia

a to 8. 1. 2019. Študenti sa môžu prihlásiť mail. helena.valkova@upjs.sk

 

OZNAM - ZMENA MIESTNOSTI PRE ZMENKOVÉ A ŠEKOVÉ PRÁVO

Výučba predmetu Zmenkové a šekového právo (prednášky+semináre) sa v akadem. roku 2018/2019 bude uskutočňovať v Pondelok od 13:30 v miestnosti P06.

 

VI. Študentské sympózium z obchodného práva (2018)

"Ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže"

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva pozýva záujemcov z radov študentov na VI. ročník študentského sympózia z obchodného práva. Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť na email: zofia.mrazova(zav)upjs.sk alebo jaroslav.dolny(zav)upjs.sk. Sympózium sa uskutoční 29. - 30. novembra 2018 v Danišovciach.

Pozvánku a bližšie informácie o témach nájdete tu

Téma Meno prihláseného Konzultant
1. Obmedzovanie súťaže v. sloboda súťaže
 

Michal Sokol

Husár

2. Per se zakázané praktiky pre dominantných súťažiteľov

    Rostáš

3. Zakázané RPM klauzuly (Dohody o určení cien ďalšieho predaja)

      Dolný
4. Obrana založená na prenesení zvýšenia ceny    Rostáš
5. Franchising a hospodárska súťaž  Samuel Černík Mrázová
6. Protisúťažné správanie podnikateľov v oblasti verejného obstarávania  Ivan Vaňa  Dolný
7. Druhy škody spôsobenej porušením súťažného práva  Martin Rusnák   Rostáš
8. Základné zásady správneho trestania v súťažnom práve

Lukáš Tomaš

 Rostáš
9. Leniency program v Európskej únii  Soňa Simić     Dolný

10. Činnosť Európskej komisie v oblasti kontroly koncentrácií

Peter Sedlár  Mrázová
11. Horizontálne integrácie joint venture z pohľadu súťažného práva        Dolný
12. Digitálne viacstranné platformy  Simona Rudohradská  Hučková
13. Google Android: Zneužívanie dominantného postavenia na trhu všeobecných služieb vyhľadávania na internete   Rózenfeldová
     
     
     
     
     

 

POKYN

KOP aHP oznamuje študentom, aby pri odovzdaní záverečných prác (diplomové  a bakalárske práce) doručili  na katedru  práce:

2 x v tlačenej podobe, 1 x v elektronickej podbobe CD, 2 x licenčnú zmluvu.

 

 

  Základná študijná literatúra z predmetu Súťažné právo - upresnenie:

1. Kalesná, K.: Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, Bratislava, 1995, s. 102

2. Suchoža, J., Husár, J. a kol.: Obchodné právo, IURA EDITION, 2009, Bratislava, ISBN 978-80-8078-290-0, deviata  kapitola

3. Vozár, J.: Právo proti nekalej súťaži, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2013, ISBN 978-80-224-1272-8

4. Munková J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžné právo, Praha, C. H. Beck, 2006, s. 430, ISBN: 80-7179-440-6

Odporúčaná  študijná literatúra:

1. Bejček, J.: Existenční ochrana konkurence, Mysarykova univerzita, Brno, 1996, 322 s.

2. Bednář, J.: Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi, Praha, C. H. Beck, 2005, 416 s. (+ prílohy), ISBN: 80-7179-438-4

3. Eliáš, K.: Kurs obchodního práva - Úvodní a obecná část, Soutežní právo, C. H. Beck, Praha, 1995, s. 316

4.  Hajn, P.: Komunitární a české právo proti nekalé soutěži, Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Masarykova univerzita 2010, ISBN 978-80-210-5051-8

5. Jakab, R.: Porovnávacia reklama z pohľadu práva, Košice, UPJŠ, 2010, 114 s., ISBN: 978-80-8129-000-8

6. Ondrejová, D.: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2010, 328 s.

Posledná aktualizácia: 03.12.2018