Prejsť na obsah

Nástenka

2minút, 4sekúnd

2022/2023

Rímske právo II. – skúšobné otázky 

Dejiny trestného práva – externé štúdium – oznam o náhradnej písomke

Konzultačné hodiny členov katedry, Zimný semester 2022/2023

Témy bakalárskych prác KDŠaP 2022/2023

Témy diplomových prác KDŠaP 2022/2023

2021/2022

Skúšobné otázky RPII – DŠ a EŠ 2021/2022

Semestrálna práca – Dejiny štátu a práva na Slovensku II 

Semestrálna práca – Inštitúty vecného práva

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 5. študijnej skupiny 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 5. študijnej skupiny 1. ročníka bakalárskeho študijného programu, ktorí dňa 25. 4. 2022 nepísali písomku z predmetu Rímske právo II., že písomku budú môcť napísať v opravnom termíne, ktorý sa uskutoční dňa 11. 5. 2022 o 8.00 v pracovni doc. JUDr. E. Štenpiena, PhD. (miestnosť č. LB 1008) na 1. poschodí na Kováčskej 30.  Obsahom písomky bude celé Záväzkové právo (vrátane trestných činov). Neúčasť v uvedenom termíne bude mať pre týchto študentov za následok nepripustenie ku skúške.

V Košiciach, dňa 4. 5. 2022                                                                                                                                                   doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Oznam pre študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia.

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia – študijné skupiny 2 a 5, že posledný termín konania priebežného hodnotenia (písomky) z predmetu Rímske právo II. pre študentov, ktorí písomku v riadnom termíne nepísali alebo nenapísali, bude dňa 4. 4. 2022 v čase konania seminárov (10.45 – 12.15; 12.35 – 14.05) v miestnosti LB2P10 na Kováčskej 30 v Košiciach. Študenti, ktorí nebudú písať priebežné hodnotenie ani v tomto termíne a predtým nevyhoveli alebo sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili písomky, nebudú pripustení ku skúške.

V Košiciach dňa 28. 3. 2022                                                                                                                                                  doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 1. ročníka denného a externého štúdia, že v prípade zápisu predmetov do 2. ročníka budú pri predmete Justiniánske Digestá a ich vplyv na vývoj moderného práva akceptovaní iba študenti, ktorí z predmetu Rímske právo I. dosiahli hodnotenie A, B, C.

Dejiny štátu a práva na Slovensku I. – materiál pre externé štúdium


Študuj na UPJŠ