Prejsť na obsah

Nástenka

7minút, 54sekúnd

2023/2024

Konzultačné hodiny členov katedry, Letný semester 2023/2024

Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1848 – externé štúdium

Opravná písomka z Dejín štátu a práva na Slovensku po roku 1848 – externé štúdium – sa uskutoční v piatok 15.12.2023 13:30 hod. v miestnosti P12.

Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1848 – hodnotenie semestrálnych prác

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Po prečítaní/vyhodnotení jednotlivých semestrálnych prác z Dejín štátu a práva na Slovensku po roku 1848 konštatujem, že zaslané práce mali skutočne rôznu úroveň. Vychádzajúc z našich debát na seminároch som zotrval na „dobromyseľnom“ hodnotení predložených prác. Študentom udeľujem za odovzdané práce 10 bodov, s výnimkou (ktoré sú spôsobené nedodržanými termínmi, úrovňou prác či ich kopírovaním):

 •  Albina Marsola 8 bodov
 • Lenka Matúšová 9 bodov
 • Peter Szabo 5 bodov
 • Zuzana Aľušíková 9 bodov
 • Lenka Compeľová 9 bodov
 • Soňa Jakubčová 8 bodov
 • Martin Karnaj 9 bodov
 • Róbert Petruška 9 bodov
 • Peter Radoczi 5 bodov
 • Dominika Sabóová 7 bodov

doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.

Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1848 – opravná písomka

Opravné písomky z Dejín štátu a práva na Slovensku po roku 1848 sa budú písať v nasledovných termínoch:

 • pondelok 11.12.2023 o 11:40 hod. v prednáškovej miestnosti (RB0A) na Rektoráte
 • piatok 15.12.2023 o 11:00 hod. v miestnosti P12

doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.

Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1848 – externé štúdium – organizačné informácie

Vo vzťahu k plánovanej písomke z predmetu, ktorá sa bude podľa stanoveného harmonogramu písať v termíne 9.12.2023 je z učebnice národných dejín možné  vynechať nasledujúce podkapitoly:

 • Kapitola III, časť A. podkapitoly 6, 7, 8 a 9

časť B. podkapitoly 4, 5, 6, 7 a 8

 • Kapitola IV. Časť B. podkapitoly 4, 5 a 7.

                        doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.

Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1848 – organizačné informácie

Vo vzťahu k plánovanej 2 písomke z predmetu, ktorá sa bude podľa stanoveného harmonogramu písať v termíne 27. – 28. novembra 2023 je z učebnice národných dejín možné vynechať nasledujúce podkapitoly:

– Kapitola III, časť A. podkapitoly 6, 7, 8 a 9

časť B. podkapitoly 4, 5, 6, 7 a 8

– Kapitola IV. Časť B. podkapitoly 4, 5 a 7.

V dňoch 20. a 21. novembra 2023 sa v rámci výučby uskutoční plánovaná návšteva Múzea obetí komunizmu. Stretnutie študentov jednotlivých študijných skupín bude prebiehať v miestnosti v ktorej sa realizuje výučba, a to podľa určeného a oznámeného harmonogramu:

Študijná skupina: pondelok 14:25 – zraz 13:40

pondelok 15:20 – zraz 14:50

utorok 9:50 – zraz 9:50

utorok 10:45 – zraz 11:00

utorok 11:40 – zraz 12:10

utorok 12:35 – zraz podľa rozdelenia do jednotlivých 3 utorkových skupín

doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.

Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1848 – semestrálne práce

Vážené študentky, vážení študenti,

klasifikované hodnotenie predmetu vyžaduje aj vypracovanie semestrálnej práce/písomného zadania. Témami semestrálnych zadaní sú:

skupiny v pondelok so začiatkom o 14:25, 15:20

– otázka autonómie Slovenska/Slovákov v medzivojnovej Československej republike(resp. snahy o jej presadenie od vzniku Československej republiky). Okrem organizačných aspektov, historických faktov a súvislostí Vás chcem požiadať, aby súčasťou Vášho vypracovaného zadania bola aj individuálna úvaha/esej na tému „Ako vnímam koncepciu čechoslovakizmu a vzájomný vzťah Slovákov a Čechov.“

skupiny v utorok so začiatkom o 9:50 a 10:45

– formovanie štátnych hraníc Československej republiky. Okrem organizačných aspektov, historických faktov a súvislostí Vás chcem požiadať, aby súčasťou Vášho vypracovaného zadania bola aj individuálna úvaha/esej na tému „100 rokov Trianonu – ako vnímam vzájomný vzťah Slovákov a Maďarov.“

 

skupiny v utorok so začiatkom o 11:40 a 12:35

– otázka vzniku Slovenského štátu v roku 1939. Okrem organizačných aspektov, historických faktov a súvislostí Vás chcem požiadať, aby súčasťou Vášho vypracovaného zadania bola aj individuálna úvaha/esej na tému „Ako vnímam (prípadné) pozitíva a negatíva Slovenského štátu – môj pohľad na Slovenský štát.

 

Poprosím Vás o individuálny prístup – domnievam sa, že zvolená forma Vašej prezentácie (úvaha, esej) to v plnej miere umožňuje. Vypracované zadania/práce (v rozsahu minimálne 5 normostrán) vkladajte vo formáte word do systému LMS v termíne najneskôr do 26. novembra 2023. Z hľadiska formálnej úpravy nie je potrebné dodržiavať citačné normy. V prípade práce s konkrétnou literatúrou uveďte použitú literatúru v zozname.

doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.

Vážené študentky, vážení študenti,

pár organizačných pokynov týkajúcich sa odovzdávania zadania.

Na Váš školský email Vám bude zaslaný email s linkom na kurz v systéme LMS, prostredníctvom, ktorého budete odovzdávať zadanie. Pre istotu v ňom bude aj prístupový kľúč do kurzu. Ten bude systém LMS vyžadovať od študentov, ktorých mi systém nenašiel pri manuálnom pridávaní do kurzu. Do systému LMS sa prihlasujete prostredníctvom prihlasovacích údajov do AIS.

Po kliknutí na zadanie na hlavnej stránke kurzu sa Vám zobrazí jeho obsah. Pre aktivovanie formulára pre odovzdanie zadania kliknite na „Odovzdanie zadania“ Následne budete môcť nahrať súbor s Vaším vypracovaným zadaním prostredníctvom „Nahrať súbor.“ Nahranie súboru potvrďte kliknutím na „Nahrať tento súbor.“   Prosím o nahrávanie výlučne súborov vo formáte word, nakoľko iný formát Vám systém neprime. Po nahraní konečnej verzie Vášho vypracovaného zadania prosím aby ste klikli na „Odoslať zadanie.“ Po odoslaní zadania už nebude možné zadanie upravovať.

V prípade otázok a problémov technického charakteru týkajúcich sa odovzdávania zadania ma prosím kontaktujte na emailovej adrese lucia.pistejova@upjs.sk

V Košiciach, 30.10.2023                                                          JUDr. Lucia Pištejová, PhD.

Rímske právo I – 4. prednáška: Žaloby a námietky

Rímske právo I – 4. prednáška: Žaloby a námietky (prezentácia)

OZNAM PRE ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

KDŠaP oznamuje študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia, že prednáška z predmetu Svetové dejiny štátu a práva a seminár z predmetu Tripartitum Štefana Werbőczyho a jeho význam pre moderné právo sa dňa 29. 9. 2023 neuskutočnia. Podklady budú študentom zaslané hromadným mailom.

2022/2023

Rímske právo II. – skúšobné otázky 

Dejiny trestného práva – externé štúdium – oznam o náhradnej písomke

Konzultačné hodiny členov katedry, Zimný semester 2022/2023

Témy bakalárskych prác KDŠaP 2022/2023

Témy diplomových prác KDŠaP 2022/2023

2021/2022

Skúšobné otázky RPII – DŠ a EŠ 2021/2022

Semestrálna práca – Dejiny štátu a práva na Slovensku II 

Semestrálna práca – Inštitúty vecného práva

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 5. študijnej skupiny 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 5. študijnej skupiny 1. ročníka bakalárskeho študijného programu, ktorí dňa 25. 4. 2022 nepísali písomku z predmetu Rímske právo II., že písomku budú môcť napísať v opravnom termíne, ktorý sa uskutoční dňa 11. 5. 2022 o 8.00 v pracovni doc. JUDr. E. Štenpiena, PhD. (miestnosť č. LB 1008) na 1. poschodí na Kováčskej 30.  Obsahom písomky bude celé Záväzkové právo (vrátane trestných činov). Neúčasť v uvedenom termíne bude mať pre týchto študentov za následok nepripustenie ku skúške.

V Košiciach, dňa 4. 5. 2022                                                                                                                                                   doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Oznam pre študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia.

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia – študijné skupiny 2 a 5, že posledný termín konania priebežného hodnotenia (písomky) z predmetu Rímske právo II. pre študentov, ktorí písomku v riadnom termíne nepísali alebo nenapísali, bude dňa 4. 4. 2022 v čase konania seminárov (10.45 – 12.15; 12.35 – 14.05) v miestnosti LB2P10 na Kováčskej 30 v Košiciach. Študenti, ktorí nebudú písať priebežné hodnotenie ani v tomto termíne a predtým nevyhoveli alebo sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili písomky, nebudú pripustení ku skúške.

V Košiciach dňa 28. 3. 2022                                                                                                                                                  doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Oznam

Katedra dejín štátu a práva oznamuje študentom 1. ročníka denného a externého štúdia, že v prípade zápisu predmetov do 2. ročníka budú pri predmete Justiniánske Digestá a ich vplyv na vývoj moderného práva akceptovaní iba študenti, ktorí z predmetu Rímske právo I. dosiahli hodnotenie A, B, C.

Dejiny štátu a práva na Slovensku I. – materiál pre externé štúdium


Študuj na UPJŠ