UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

 

KONZULTAČNÉ HODINY - Letný semester AR 2021/202

OZNAM

Katedra trestného práva oznamuje študentom magisterského štúdia, že náhradný a I. opravný termín štátnej skúšky z predmetu Trestné právo pre obidva skupiny študentov a pre študentov v nadštandardnej dĺžke náhradný, I. opravný aj II. opravný termín štúdia sa uskutoční v dňoch            6.6. 2022 a 10.6. 2022 od 8:00 hod. v Konfrenčnej miestnosti - suterén , Kováčska 30.  Nakoľko ste sa už vopred nahlásili na štátnu skúšku postupne ste zaraďovaní na tieto dni. Na základe rozhodnutia katedry študenti v nadštandarnej dĺžke štúdia sú zaradení na 6.6. 2022. Do programu AIS Vás budeme zaraďovať tento týždeň podľa určeného času.

OZNAM

Termíny na obhajoby diplomových prác a bakalárskych prác s rozdelením študentov na časy sú pre štude zverejnené na webovej stránke katedry vo Výučbe - Záverečné práce.

 

OZNAM - je stále v platnosti

Katedra trestného práva oznamuje študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, že jednou s podmienok účasti pri obhajobe diplomových prác a bakalárskych prác je prezentácia práce, ktorú si prinesiete na USB kľúči.  Zoznam študentov a termíny  obhajob diplomových  aj bakalárskych prác budú zverejnené aj vo výučbe - Záverečné práce.

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. - vedúci katedry

                                                      

Posledná aktualizácia: 02.05.2022