Prejsť na obsah

27. máj 2023 – Stretnutie absolventov a zamestnancov PF UPJŠ

18minút, 7sekúnd

Stretnutie
absolventov a zamestnancov
PF UPJŠ

Program

10:00 h privítanie a predstavenie štúdia a výskumu na ústave (doc. Juraj Ševc)

10:45 h prehliadka priestorov a laboratórií ústavu

10:00 h – privítanie a predstavenie pracovísk ústavu (prof. Peter Kollár)

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra biofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

11:00 h – prehliadka priestorov a laboratórií ústavu

10:00 h – privítanie absolventov a predstavenie štúdia a výskumu na ústave (doc. Zuzana Vargová)


10:45 h – prehliadka priestorov a laboratórií ústavu

10:00 h – predstavenie štúdia a výskumu na ústave (Dr. Marián Kulla)

10:30 h -prehliadka priestorov a laboratórií ústavu

10:00 h – privítanie a predstavenie súčasných trendov, štúdia a výskumu v matematike a informatike v troch krátkych prednáškach bývalých absolventov a vyučujúcich

10:40 h – prehliadka pracovísk a učební

Miesto konania:  Dom umenia v Košiciach, Tajovského 15  

Program

15.00 h – 16.30 h
Registrácia absolventov a pozvaných hostí

16.30 h – koncertná sála
Slávnostný program večera

» Príhovor dekana – 60 rokov vedou meníme svet

Vážený pán rektor, dámy a páni,

Dovolím si Vás aj ja privítať na dnešnom stretnutí absolventov a zamestnancov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem prodekanovi Michalovi Gallayovi, aj keď má malý handikap. Nie je našim absolventom. Nevadí, sme radi, že je tu s nami a špeciálne ja mu ďakujem, že je členom môjho tímu vo vedení fakulty.

V týchto dňoch fakulta oslavuje 60. výročie svojho vzniku a to nám poskytuje príležitosť na zamyslenie sa o minulosti, o prítomnosti, ktorú prežívame, ale aj o budúcnosti.

Pred 60 rokmi, presne 1. marca 1963, na základe vládneho uznesenia z 8. februára 1963, svoju činnosť začala Prírodovedecká fakulta ako tretia fakulta vtedajšej UPJŠ. Už v tom čase mala fakulta svojich prvých 54 študentov – prvákov, ktorí začali študovať už v septembri 1962 na dislokovanom pracovisku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Išlo o študentov učiteľského štúdia v kombináciách matematika-fyzika, fyzika-chémia a biológia-chémia. Po dvoch rokoch štúdia desiatka týchto študentov  pokračovala v jednoodborovom štúdiu fyziky a biológie. Som rád, že sa dnešného stretnutia zúčastňujú aj štyria z nich, všetko absolventi z roku 1967 – Ingrid Hympánová, Viola Vavrinčíková, Ján Demčák a Peter Trenkler. Vitajte medzi nami.

Veľká vďaka patrí okrem Univerzity Komenského aj predchodkyni Technickej univerzity v Košiciach, vtedajšej Vysokej školy technickej v Košiciach, ako aj Lekárskej fakulte našej univerzity. Vďaka ich ústretovosti a výraznej pomoci mohol vtedajší prvý dekan, akademik Vladimír Hajko, budovať štyri základné odbory – biológiu, fyziku, chémiu a matematiku. Prvé pracoviská súvisiace s týmito štyrmi odbormi vznikli na fakulte dočasným presunom z VŠT a na báze podpory príslušných pracovísk LF UPJŠ. V lone matematických pracovísk sa v osemdesiatych rokoch začala budovať aj informatika a koncom milénia prišla na fakultu aj komunita geografov.

Už od svojho vzniku sa fakulta opierala aj o silné osobnosti československej vedy, ktoré v tom čase dokázal prvý dekan presvedčiť a pritiahnuť do Košíc. Aj vďaka tomu sa stala fakulta lídrom univerzity vo vedecko-výskumnej činnosti. V rôznych hodnoteniach sa fakulta pravidelne objavuje na prvých priečkach v rámci Slovenska práve na základe kvalitných výstupov a intenzívnej medzinárodnej spolupráce. Nemalou mierou k tomu prispieva aj intenzívna spolupráca s viacerými pracoviskami Slovenskej akadémie vied. Za všetky spomeniem Ústav experimentálnej fyziky, s ktorým zdieľame aj výskumnú infraštruktúru.

O spolupráci akademických inštitúcií v regióne svedčia viaceré spoločné projekty, ktoré vyústili do vytvorenia projektu Košického klastra nového priemyslu. Na tejto báze vznikla aj myšlienka integrácie košických univerzít do jednej inštitúcie, ktorá je určite horúcou témou posledného obdobia. Som zástancom tejto myšlienky a som presvedčený, že na báze spoločného výskumu a spoločnej histórie dokážeme nadviazať aj na tradíciu Košickej univerzity založenej ešte v roku 1657.

O významnom postavení fakulty v súčasnosti svedčia rôzne ocenenia, ktoré fakulta, či jej jednotlivci pravidelne získavajú. Na fakulte pôsobia 4 špičkové tímy identifikované ešte Akreditačnou komisiou SR, v oblasti fyziky je to tím Kvantového magnetizmu a nanofyziky, v biológii Tím výskumu bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie, na chémii (s prienikom do fyziky) Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov a na matematike a informatike Košická skupina diskrétnej matematiky. V rámci medzinárodnej spolupráce nemožno nespomenúť spoluprácu s centrami urýchľovačov častíc vo Švajčiarsku (CERN) a Nemecku (European XFEL, DESY), či účasť na viacerých projektoch v rámci Horizontu 2020 a Horizontu Európa. Máme významné postavenie v oblasti vodíkového a baterkového výskumu. Naši kolegovia a tímy sú pravidelne nominovaní v rámci rôznych národných ocenení, akými sú Eset Science Award,  Vedec roka a pod. Primátor mesta Košice v rámci tohtoročných osláv mesta Košice ocenil aj našu fakultu za významný dlhoročný prínos v oblasti špičkového výskumu a výchovy kvalitných odborníkov a pedagógov.

Chcem sa na tomto mieste opätovne poďakovať za neustále budovanie fakulty všetkým predchádzajúcim dekanom a špeciálne tu prítomným Alexandrovi Feherovi (absolvent z roku 1971), Pavlovi Sovákovi (1983) a Gabrielovi Semanišinovi (1993). Ďakujem, a to nielen za obdobie, keď ste fakultu viedli ako dekani, ale aj za ďalšie roky, kroky a aktivity, ktoré ste uskutočňovali a naďalej uskutočňujete v prospech fakulty.

Na báze kvalitného výskumu je postavené aj vzdelávanie na našej fakulte. Fakulta vychovala viac ako 8000 absolventov magisterského a doktorandského štúdia. V spolupráci s Filozofickou fakultou našej univerzity ponúkame medziodborové štúdium nasledované učiteľským štúdiom vo vybraných kombináciách. Unikátny model medziodborového štúdia vznikol práve na pôde Prírodovedeckej fakulty a umožňuje študentom odsunúť rozhodnutie o svojom ďalšom smerovaní do posledného ročníka bakalárskeho štúdia. V uplynulom období aj naša fakulta prešla procesom zosúlaďovania a v súčasnosti ponúka 29 bakalárskych, 36 magisterských a 18 doktorandských študijných programov. Obdobie pandémie nás naučilo novým formám komunikácie a dokázali sme ich v krátkom období zapracovať do teoretickej časti výučby. Väčšina našich študijných programov je však experimentálna a nebolo jednoduché zorganizovať kontaktnú výučbu pri všetkých obmedzeniach, ktoré v tom čase legislatíva priniesla. Vzniklo množstvo interaktívneho materiálu, ktorý dnes využívame a pomáha zlepšovať proces vzdelávania.

Pokúsim sa na chvíľu vrátiť v spomienkach do študentských čias. Myslím, že hovorím za väčšinu z nás, že to boli jedny z najkrajších rokov, keď sme si vytvárali celoživotné priateľstvá a kontakty. Ako tvoriví študenti sme sa venovali nielen samotnému štúdiu, ale aj organizácii mimo-študijných aktivít. Tradícia Prírodovedeckých dní pretrváva dodnes, aj keď v trošku redukovanej forme. Môžem smelo vyhlásiť, že ŠTRK – ŠTudentská Recesistická Konferencia bola jednou z prvých foriem dnešného Stand-upu. Pripomínam aj KoJarOl – Košickú Jarnú Olympiádu – myslím, že jednou z disciplín bol napr. aj skok vzad z miesta, či pivný maratón okolo internátu. Ďalšími akciami boli BOROVIČKI – Besedy O Rozličnom, O Všeličom I ČomKoľvek Inom, ples piatakov, nočná branná hra. Dnes pretrváva ŠTRK vo forme ScienceFestu, Imatrikulačný ples ale aj PRechádzky PRírodovedcov PRíroDou (pod známou skratkou PR-PR-PRD). Stále vychádza študentský časopis Prímes. Vznikajú nové tradície vo forme Pub Quizu, filmových večerov so súťažami, ale aj dobrovoľnícke a EKO aktivity. Naďalej si študenti organizujú rôzne intrákovice, chodbovice, Mikulášovice, stretnutia po odboroch. Určite každý z nás má na tieto akcie milé spomienky. Ako som už spomenul, mnohé priateľstvá pretrvávajú dodnes a mnohí z nás si na fakulte našli aj životných partnerov.

Veľmi obľúbenou akciou, ktorú fakulta začala organizovať v roku 2017, keď pozvala svojich prvých absolventov na zlatú promóciu. Vzhľadom na pandemické obdobie sme museli ročníky skončivšie v rokoch 1970 a 1971 pozvať až v roku 2022, keď sme teda v priebehu jedného týždňa pripravili zlatú promóciu pre tri ročníky. Podobne ako na týchto stretnutiach, dovolím si v tejto chvíli pripomenúť aspoň zopár mien vyučujúcich, ktoré rezonujú v našich mysliach a často aj srdciach. Fyzici určite spomínajú na prvého dekana akademika Hajka, ale aj na prof. Daniel-Szabóa, prof. Kolbenheyera, prof. Dubinského, prof. Chalupku, prof. Martinskú, prof. Vojtaníka. Za chémiu spomeniem aspoň prof. Dzurillu, prof. Gállovú, prof. Gyoryovú, prof. Kristiána, prof. Podhradského, prof. Sopkovú, či prof. Gondu. Biológovia spomínajú na prof. Ahlersa a prof. Ahlersovú, prof. Hončariva, prof. Prasličku a prof. Mišúrovú. No a matematici a neskôr informatici – prof. Jakubík, prof. Jucovič, prof. Palaj a určite prof. Bukovský. Určite som mnohých našich pedagógov nespomenul, ale dnes je priestor, aby sme si ich pripomenuli v kruhu svojich spolužiakov. Mnohí z nich už žiaľ nemôžu byť medzi nami, ale vždy boli s fakultou v spojení a ja dúfam, že tomu je tak aj naďalej. 

Dovolím si ešte krátke zamyslenie nad budúcnosťou. Žijeme v spoločnosti, ktorej politici radi zaraďujú vzdelávanie a výskum medzi priority, ale ich kroky tomu často nenasvedčujú. Ak chceme v takejto atmosfére prežiť, nie iba prežívať, musíme sa viac sústrediť na medzinárodnú spoluprácu, hľadať zdroje na podporu výskumu v rámci medzinárodných schém, či v spolupráci s komerčnými partnermi. Aj napriek nedostatočnému financovaniu dokážu výskumné univerzity na Slovensku dosahovať nadštandardné výkony, avšak k výraznejšiemu kvalitatívnemu skoku potrebujeme oveľa väčšie investície. Určite sa budeme uchádzať o prostriedky z Plánu obnovy a už tak aj v súčasnosti robíme ako konzorcium s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zužitkujme skúsenosti zo získaných projektov v rámci medzinárodných grantových schém a buďme ambiciózni v ďalších výzvach. Udržme si kvalitu vzdelávania a otvárajme sa zahraničným uchádzačom aj na prvých dvoch stupňoch štúdia.

Vážené dámy a páni, fakt, že naša fakulta patrí k najlepším výskumným a vzdelávacím inštitúciám na Slovensku je zásluhou aj stoviek našich kolegov – učiteľov, výskumníkov, administratívnych zamestnancov, ktorých nie je možno vzhľadom na čas vymenovať. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju Prírodovedeckej fakulty, ktorí sa stotožnili s jej cieľmi, budovali tradíciu prírodovedného vzdelávania. Bez nich by sme dnes nemohli hovoriť o súčasných výsledkoch. Vážim si ich elán, obetavosť, každú chvíľu, ktorú venovali študentom, či fakulte.

Poďakovanie patrí aj Vám – všetkým absolventom, ktorí svojim profesionálnym životom šíria dobré meno fakulty, mnohí z nich dodnes s fakultou spolupracujú. Veľké vďaka našim absolventom – učiteľom, ktorí odovzdávajú získané vedomosti ďalej a som rád, že môžeme pokračovať v tradícii udeľovania cien PRAEMIUM ALUMNI, teda oceneniu absolventov našej fakulty, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi. Rovnako absolventi pôsobiaci v partnerských inštitúciách, či už ide o akademickú sféru, alebo komerčnú sféru. Ďakujem za spoluprácu či už pri vzdelávaní, alebo pri spoločnom výskume, alebo akejkoľvek inej forme podpory a spolupráce.

Aj vďaka podpore partnerov sme mohli zorganizovať viaceré aktivity súvisiace so 60. výročím vzniku fakulty. Ďakujem preto aj zástupcom hlavných sponzorov U. S. Steel Košice, Deutsche Telekom, VSL Software, spoločnosti B/S/H. Ďalšími sponzormi sú ITES Vranov, MESSER, Torry Consulting, Inobat Energy, Metrohm, Kvant, PMS Delta resp. Vernier a Biotech.

Takže na záver, želám Vám príjemný večer, zaspomínajte si na neopakovateľné zážitky zo svojich študentských čias.

» Príhovor nestorov fakulty – prof. Feher, prof. Sovák

» Príhovor za absolventov – Mgr. Katarína Olšavová (Gymnázium P. Horova Michalovce)

Vaša magnificencia, spektabilita, honorability,
vážení predstavitelia akademickej obce, absolventi, ctené zhromaždenie!

„Všetky veci v prírode pôsobia ticho. Vznikajú a nič nevlastnia. Plnia svoju úlohu a nič nepožadujú. Všetky veci konajú svoje dielo. Keď dosiahnu svoj rozkvet, vracajú sa k svojmu pôvodu. Je to naplnenie osudu, večný zákon. A poznať zákon je múdrosť.“

Pýtam sa samej seba, či dnes my, ktorí máme tú česť a možnosť tu stáť a aspoň takto vzdať hold a vyjadriť vďačnosť našej Alma mater, už dostatočne poznáme zákony a zákonitosti prírody, bytia, plynutia času alebo pokroku. Veď to nie je tak dávno, čo sme – presiaknutí ideálmi mladosti – kráčali dennodenne v ústrety čomusi neznámemu, plnému výziev, snažiac sa pochopiť, overiť, preskúmať a v konečnom dôsledku zvládnuť nastolené úlohy a výzvy. Robili sme to vtedy v pozíciách, ktoré priniesol život, a rovnako, akurát mnohonásobne ním poučení a azda o čosi starší, to robíme aj dnes.

Pokojne sa môžeme prirovnať k Hemingwayovmu starcovi Santiagovi a jeho bezhraničnej odhodlanosti uloviť svoju veľkú rybu. My sme boli odhodlaní vyštudovať Prírodovedeckú fakultu UPJŠ. Aj on prekonával rôzne prekážky, ktoré mu prinieslo more. My sme podobne prekonávali skúšku za skúškou s cieľom naplniť svoje ciele a životné vízie. Čakal on, čakali sme aj my. Svojou svedomitosťou a vytrvalosťou bol Santiago pripravený na chvíľu, keď príde šťastie. A skutočne – jedného dňa chytil svoju veľkú rybu. Tak, ako my. Každý z nás. Každý z nás vie, čo musel spraviť, obetovať, aby chytil tú svoju veľkú rybu.

Tu, v sále, je tých hrdinov viac.
V prvom rade sú to tí, ktorí nás viedli cestou poznania rôznych myšlienkových horizontov. Patrí im za to obrovská vďaka. Ich postoje a prístupy zostali vryté v našich pamätiach, v mnohých prípadoch i vtlačené v našich charakteroch.

Prejavy úcty a rešpektu patria aj ostatným zamestnancom fakulty, ktorí vždy adekvátne odpovedali aj odpovedajú na výzvy modernej doby – spomenúť možno digitalizáciu, elektronický zápis, o ktorom naša generácia v rokoch nášho štúdia ani nechyrovala.
Nemenej úctivé prejavy vďaky a uznania patria tiež najvyšším predstaviteľom fakulty a vedeniu univerzity.

Naša Alma mater nám pripravila päť krásnych rokov života, prežitých spolu s ňou. Boli to roky, spojené s našou mladosťou. Až s odstupom času sme začali chápať význam mnohých udalostí, ktoré sme vďaka nej prežili. Či už to boli zemiakové brigády, imatrikulácia, prírodovedecké dni, vodácke či branné kurzy, na ktorých sme zažili veľa nezabudnuteľných chvíľ. Pamätné „chodbovice“ pri gitare alebo narýchlo zorganizované koncerty v „I-tečku“ patrili ku koloritu internátneho života. Veľa by vedeli rozprávať aj hromozvody internátov, koľko rúk sa po nich šplhalo, aby unikli orliemu zraku nepodplatiteľných vrátnikov. Vznikli tu dlhoročné priateľstvá i rodinné partnerstvá, absolventmi školy sa stali viaceré generácie „prírodovedeckých rodín“.

Prírodovedci boli vždy súdržní a vedeli sa nielen spoločne zabávať, ale tiež učiť a zabrať, keď bolo potrebné urobiť zápočet alebo skúšku. Nebolo to vždy ľahké, ale oplatilo sa vydržať. Úspešne sme ukončili vysokoškolské štúdium a rozpŕchli sme sa. Hrdo sa však hlásime k absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Nestratili sme spojenie, pretože je to celoživotná symbióza, ten najužší vzťah vzájomného spolužitia a spolupráce, spočívajúci v nesmiernej ochote všetkých členov fakulty podieľať sa na rôznych projektoch našich škôl, a z našej strany je to pretrvávajúca vďaka a ochota vždy podporiť našu Alma mater.
Čo priať našej oslávenkyni a všetkým, ktorí nielen kreovali, ale neustále dotvárajú jej zmysel, určujúc kontúry jej každodennej existencie, odrážajúcej sa v srdciach, najmä však činoch v oblasti vedeckého bádania, progresu a ľudskosti?

Milá naša oslávenkyňa,
v mene všetkých absolventov mi dovoľ zaželať ti, aby si bola tou ustanovizňou poznania, kde navždy pretrvá pravda, pretože všetko ostatné odnesie tok času. Aby vďaka tebe i naďalej tisíce generácií nielen pochopilo, ale do praxe tiež zavádzalo základnú životnú filozofiu, ktorá hovorí: „Konať v súlade s prírodou je pre rozumného tvora to isté, ako konať v súlade s rozumom.“ Nakoniec ti z pozície vďačných absolventov k tvojim šesťdesiatinám želám, aby sa ti neustále darilo empiricky dokazovať, že čím väčší je ostrov vedomostí, tým väčšie sú aj brehy zázrakov.
Želám celému kolektívu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ veľa úspechov do ďalších rokov, stovky dobre pripravených absolventov, ktorým bude atmosféra školy ožívať v ich spomienkach i po mnohých rokoch – tak, ako nám. Želám vám, aby ste boli aj naďalej spoločne tak úspešní, ako doteraz, aby v našej Alma mater panoval duch spolupatričnosti, náročnosti a láskavého slova.

Vivat akademia!

PRAEMIUM ALUMNI (Zoznam ocenených)
ocenenie absolventov PF UPJŠ, nositeľov tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi.

Hudobné matiné
účinkujúci: Štefan Gábor (gitara) a Dominika Gurbaľová (klavír, spev)

Harold Arlen – Somewhere over the rainbow
Queen – Love of My Life
Kerygma – Tulák
Dominika Gurbaľová – Radosť
Michael Jackson – Heal the World

  Spomienkový ŠTRK
vystúpenia bývalých “štrkáčov“

Miron Zelina: Úvod do balenológie, čiže náuky o balení dievčat.
Ľubo Šnajder, Paľo Hvizdoš: Trenky, tripy, tiky ortovied a ich pandemické šírenie v popapuľacii.
Paľo Mártonfi: Klasifikácia hlásení Office 365.


od 19.00 h v spoločenských sálach Domu umenia

Hudobný program: skupina Pavelčákovci

FOTO: Eugen Bernáth, fotoštúdio OMEGA AEB s.r.o.


Študuj na UPJŠ