UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2019

Riaditeľ ÚFV PF UPJŠ vyhlasuje pre pracovníkov ÚFV súťaž o najlepšiu vedeckú prácu publikovanú v roku 2019.

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže:

 1. Každý zamestnanec alebo doktorand ÚFV môže prihlásiť najviac jednu prácu v čase od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 na sekretariáte ÚFV.
 2. Uchádzač podá prihlášku elektronicky a v prihláške uvedie podiel príspevku na publikácii každého spoluautora publikácie. Súčasťou prihlášky je aj jeden exemplár publikácie. Dokumenty zašle emailom na sekretariát ÚFV: ufv@upjs.sk a v hlavičke mailu uvedie sutaz 2019.
 3. Prihlásená publikácia musí mať v dátume publikovania uvedený rok 2019 (ide o rok uvádzaný pri registrácii v databázach). V prípade, že to tak nie je, bude príslušná publikácia zo súťaže vyradená.
 4. Na vyhodnotenie súťaže vymenuje riaditeľ ÚFV minimálne trojčlennú komisiu.
 5. Z prihlásených publikácií komisia vyberie troch finalistov súťaže. Najdôležitejšie kritériá pre výber finalistov sú: impakt faktor časopisu, podiel autora (autorov) z ÚFV na publikácii, rozsah publikácie a prípadné ohlasy (citácie).
 6. Finalisti budú následne vyzvaní prezentovať krátku prednášku v celkovom trvaní do 15 min. akademickej obci ÚFV, ktorej účelom je objasniť najdôležitejšie výsledky a podiel pracovníka(ov) ÚFV na prihlásenej publikácii.
 7. Termín prezentácie akademickej obci ÚFV bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom emailu.
 8. Ocenenie bude pozostávať z diplomu a finančnej odmeny. Ocenené budú najviac tri publikácie finančnou odmenou vo výške:
 • 1. miesto: 1500,- EUR
 • 2. miesto: 1000,- EUR
 • 3. miesto: 500,- EUR
 1. Komisia má právo niektorú z cien nenavrhnúť a riaditeľ ÚFV cenu(y) neudeliť.
 2. Po krátkom prerušení akademickej obce ÚFV (cca. 5-10 min.) na vyhodnotenie príspevkov finalistov, komisia navrhne a riaditeľ vyhlási cenu(y) riaditeľa ÚFV za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2019.
 3. Podmienky súťaže a jej výsledky budú uverejnené na webovom sídle ÚFV.
Posledná aktualizácia: 30.04.2020