UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2022

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže:

 1. Každý zamestnanec alebo doktorand ÚFV môže prihlásiť do súťaže na sekretariáte ÚFV najviac jednu svoju vedeckú publikáciu najneskôr do 30. 9. 2022. V prihláške uvedie podiel príspevku každého spoluautora na publikácii a súčasťou prihlášky je aj jeden vytlačený exemplár publikácie.
 2. Uchádzač podá prihlášku aj v elektronickom formáte zaslaním emailu na sekretariát ÚFV: ufv@upjs.sk a v hlavičke mailu uvedie sutaz 2022.
 3. Prihlásená publikácia musí mať v dátume publikovania uvedený rok 2021 (ide o rok uvádzaný pri registrácii v databázach). V prípade, že to tak nie je, bude príslušná publikácia zo súťaže vyradená.
 4. Na vyhodnotenie súťaže vymenuje riaditeľ ÚFV minimálne trojčlennú komisiu.
 5. Z prihlásených publikácií komisia vyberie troch finalistov súťaže. Najdôležitejšie kritériá pre výber finalistov sú: podiel autora (autorov) z ÚFV na publikácii, ohlasy (citácie) na publikáciu s vylúčením autocitácií, prestíž (impakt faktor) časopisu, prípadne jej rozsah.
 6. Finalisti budú následne vyzvaní prezentovať krátku prednášku v celkovom trvaní do 15 min. akademickej obci ÚFV, ktorej účelom je objasniť najdôležitejšie výsledky a podiel pracovníka(ov) ÚFV na prihlásenej publikácii.
 7. Termín prezentácie akademickej obci ÚFV bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom emailu.
 8. Ocenenie bude pozostávať z diplomu a finančnej odmeny. Ocenené budú najviac tri publikácie finančnou odmenou vo výške:

zamestnanci

 • 1. miesto: 1500, EUR
 • 2. miesto: 1000, EUR
 • 3. miesto: 500, EUR

doktorandi

 • 1. miesto: 500, EUR
 • 2. miesto: 300, EUR
 • 3. miesto: 200, EUR
 1. Komisia má právo niektorú z cien nenavrhnúť a riaditeľ ÚFV cenu(y) neudeliť.
 2. Po krátkom prerušení akademickej obce ÚFV (cca. 5-10 min.) na vyhodnotenie príspevkov finalistov, komisia navrhne a riaditeľ vyhlási cenu(y) riaditeľa ÚFV za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2020.
 3. Podmienky súťaže a jej výsledky budú uverejnené na webovom sídle ÚFV.
Posledná aktualizácia: 16.09.2022