Prejsť na obsah

Stretnutie študentských zástupcov v Radách študijných programov na UPJŠ

1minút, 47sekúnd

Dňa 17. a 19. júna 2024 sa na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika uskutočnilo podujatie organizované Martinom Duránikom a Zuzanou Orságovou Královou, ktoré spojilo takmer 50 študentských zástupcov z rôznych študijných programov s cieľom diskutovať a zlepšovať kvalitu vzdelávania a podporovať zmysluplné zapojenie študentov do diania na univerzite.

Podujatia sa zúčastnili členovia vedenia, vrátane prorektorky JUDr. Ľudmily Elbert, PhD., univ. docentky, prorektora prof. Mgr. Jaroslava Hofierku, PhD. a predsedníčky Rady pre overovanie kvality na UPJŠ prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. Prítomným študentom poďakovali za ich aktívnu činnosť v Radách študijných programov a ubezpečili ich, že sú dôležitou súčsťou systému kvality na univerzite a že všetkým ich pripomienkam a návrhom bude daná náležitá pozornosť a vážnosť.

Študentský zástupca v RVK UPJŠ, Martin Duránik, predniesol pútavé prezentácie o hierarchii zabezpečenia kvality v kontexte slovenského vzdelávania. Tieto prednášky poskytli komplexný prehľad o štandardoch a protokoloch, ktoré zabezpečujú akademickú excelentnosť univerzity.

MUDr. Tomáš Petras z Centra medicínskeho vzdelávania LF UPJŠ prezentoval význam zmysluplného zapojenia študentov, kde zdôraznil kritickú úlohu študentov pri formovaní vzdelávacieho prostredia. Táto časť poukázala na to, ako môže aktívna účasť študentov priniesť pozitívne zmeny v rámci inštitúcie.

Kvantitatívna spätná väzba mala za cieľ kvantifikovať rozsah zapojenia študentov a ich úroveň angažovanosti, zatiaľ čo kvalitatívna spätná väzba sa zamerala na riešenie aktuálnych politík ovplyvňujúcich študentov. Tento dvojitý prístup zabezpečil komplexné pochopenie skúseností a perspektív študentov.

Podujatie bolo dôkazom záväzku univerzity k neustálemu zlepšovaniu sa a jej odhodlania podporovať spoluprácu medzi študentmi a vedením. Výsledky podujatia budú hrať zásadnú úlohu pri formovaní politík, ktoré budú odrážať skutočné potreby a ambície študentskej komunity, čím sa vytvorí inkluzívnejšie a citlivejšie vzdelávacie prostredie.


Študuj na UPJŠ