Prejsť na obsah

HRS4R na UPJŠ

7minút, 47sekúnd

V januári 2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vyjadrila v liste Európskej komisii záujem o zavedenie HRS4R na UPJŠ a prevzala záväzok voči Európskej komisii dodržiavať zásady, ktoré v marci 2005 prijala Európska komisia v podobe Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Charta a Kódex sumarizujú úlohy, povinnosti a práva výskumných pracovníkov a zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum za účelom  zlepšiť pracovné  podmienky a príležitosti pre profesionálny rozvoj pre  výskumných pracovníkov v celej Európe a prispieť tým k zatraktívneniu prostredia pre špičkových výskumníkov z celého sveta. Dokumenty sú nástrojom harmonizácie pracovných prostredí, aby mobilná a kvalifikovaná skupina ľudí našla rovnaké pracovné podmienky kdekoľvek v Európe. Charta a Kódex zahŕňajú 40 princípov, ktoré sa týkajú štyroch oblastí riadenia ľudských zdrojov vo výskume a predstavujú odporúčania, ktoré Komisia vydala členským štátom a ktoré sa vyzývajú, aby ich dobrovoľne uplatňovali.

Zamestnávatelia, ktorí prijali Chartu a Kódex, preukazujú svoj záväzok konať voči svojim zamestnancom zodpovedne a profesionálne. Zamestnávatelia sa zaväzujú podporovať rovnaké zaobchádzanie a transparentnosť v náborových procesoch, mať spravodlivé podmienky pre výskumných pracovníkov a jednoznačne prispievať k rozvoju Európskeho výskumného priestoru.

Nástrojom na podporu praktickej implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podporuje odporúčania Európskej komisie, ktoré obsahujú Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov formou realizácie projektu „Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ“

  • vytvorili projektový tím, ktorý riadi a koordinuje aktivity a úlohy,
  • realizovali medzi zamestnancami a doktorandmi univerzity dotazníkový prieskum,
  • vytvorili odborné komisie, ktoré analyzovali súčasný stav v oblasti riadenia ľudských zdrojov na UPJŠ,
  • vypracovali dokumenty: GAP analýzu, akčný plán, OTM-R formulár.

Projektový tím

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Projektová manažérka

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Finančný manažér

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Koordinátorka

Dotazníkový prieskum

Cieľom HRS4R prieskumu bolo zmapovať vnímanie vedeckého prostredia na UPJŠ v Košiciach.

Prieskum bol určený pre nasledujúce kategórie zamestnancov: 

  • doktorandi a asistenti,
  • odborní asistenti s PhD. a vedeckí pracovníci,
  • docenti a samostatní vedeckí pracovníci,
  • profesori a vedúci vedeckí pracovníci.

Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa do prieskumu na UPJŠ zapojili. Všetky podnety, ktoré z prieskumu vyplynuli, boli zapracované do GAP analýzy a akčného plánu. 

Správa s výsledkami prieskumu je k dispozícii v repozitári.

Do celouniverzitného prieskumu sa zapojilo 463 zamestnancov a doktorandov, zapojili sa všetky fakulty a relevantné pracoviská univerzity. Medzi respondentmi boli najčastejšie zastúpení odborní asistenti/ky s PhD. a doktorandi/ky.

Komisie, projektový tím a pracovné skupiny

Komisie a pracovné skupinyPoslanie a úloha komisie
Riadiaca komisiaRiadenie projektu: obsahové, časové, administratívne, finančné
Komisia pre analýzu dokumentovObsahová analýza dokumentov a predpisov na UPJŠ, oboznámenie sa s metodológiou OTM-R, vypracovanie dokumentu OTM-R
Komisia pre soft analýzuVypracovanie dotazníka, Realizácia prieskumu, vyhodnotenie dotazníkov
Pracovná skupina prof. L. LovašaVypracovanie dotazníka, vyhodnotenie dotazníkov
Pracovná skupina pre oponovanie dotazníkaPo zostavení dotazníka jeho oponovanie a sumarizácia pripomienok komisii pre soft analýzu
Komisia pre GAP analýzuVyhodnotenie nedostatkov na základe podkladov z technickej analýzy a od Komisie pre soft analýzu, vypracovanie dokumentu GAP analýzy
Komisia pre akčný plánVypracovanie návrhu a konečnej verzie akčného plánu pred zaslaním EK, implementácia akčného plánu
pracovná skupina pre oponovanie dokumentu GAP a akčného plánuPo zostavení dokumentu GAP analýzy jeho oponovanie a sumarizácia pripomienok komisii pre GAP analýzu, po zostavení akčného plánu jeho oponovanie a sumarizácia pripomienok komisii pre akčný plán
pracovná skupina prodekanov fakúltkonzultácie pracovných verzií dotazníkov, zabez­pečenie a vyplnenie dotazníkov a dodržanie termínov, zabezpečenie obsadenia ad hoc pracovných skupín

Komisie pre proces HRS4R na UPJŠ v implementačnej fáze

Komisie a pracovné skupinyPoslanie a úloha komisie
Implementačná komisiaRiadenie projektu: obsahové, časové, administratívne, finančné, členovia implementačnej komisie zodpovedajú za proces implementácie akčného plánu na úrovni vedenia univerzity a vedúcich pracovísk. Zaoberajú sa na podnet projektového tímu obsahovým, časovým, administratívnym a finančným manažmentom a zabezpečia tzv. top-down monitoring implementovaných procesov. 
Expertné komisiečlenovia expertných komisií manažujú proces implementácie akčného plánu z hľadiska špecifických oblastí, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť, alebo špeciálny prístup vzhľadom na špecifiká jednotlivých univerzitných pracovísk.  Členov expertných komisií určí implementačná komisia. Do komisií sú nominovaní odborníci na danú problematiku, ale aj zamestnanci univerzitných pracovísk tým zabezpečujúc tzv. bottom-up monitoring implementovaných procesov. 
Pracovné skupiny na úrovni súčastí univerzityčlenovia pracovných skupín sú nominovaní buď implementačnou komisiou alebo expertnou komisiou.  Ich úlohou je implementácia a prispôsobenie procesov na úrovni jednotlivých súčastí univerzity, ich monitoring a pravidelné podávanie informácií o napredovaní pre riadiacu komisiu, resp. v prípade potreby aj pre expertnú komisiu. 

Implementačná komisia HRS4R

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.rektor
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.kvestor
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
doc.JUDr.Regina Hučková, PhD.prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov
RNDr. Edita Vojtovávedúca úseku organizačných činností a personalistiky

Expertné komisie

Označenie a názov expertnej komisieOblasti zamerania komisie 
A
Expertná komisia pre vedeckú integritu
Etika, zodpovednosť, transparentnosť, open access
B
Expertná komisia pre transfer technológií
Transfer, štátna pomoc
C
Expertná komisia pre systémy hodnotenia a oceňovania
Hodnotenie učiteľov, odmeňovanie, započítavanie pedagogických výkonov
D
Expertná komisia pre profesionálny rozvoj a zručnosti
Kompetencie výskumníkov (riadenie projektov, kyber bezpečnosť, leadership, manažérske zručnosti..)
E
Expertná komisia pre propagáciu výsledkov výskumu
Propagácia výsledkov výskumu
F
Expertná komisia pre podporu internacionalizácie
dvojjazyčnosť prostredia, tolerantné prostredie
G
Expertná komisia pre podporu rodovej rovnosti
rodová rovnosť, nediskriminácia
H
Expertná komisia pre OTM-R politiku
Personalistika 
I
Expertná komisia pre kariérny rast a  mentoring
kariérny rast výskumníkov, mentoring, podávanie sťažnosti 
J
Expertná komisia mladých vedeckých pracovníkov (R1 a R2)
odborný a profesionálny rozvoj R1 a R2 výskumníkov
K
Expertná komisia pre hodnotenie spokojnosti s implementovanou politikou
spätná väzba spokojnosti výskumníkov na UPJŠ s postupom implementácie akčného plánu. 
L
Expertná komisia pre tvorbu politík a stratégií na UPJŠ
zapracovanie výsledkov akčného plánu do stratégie univerzity a  spôsob využívania výsledkov akčného plánu v politikách a v riadení procesov

Dokumenty

Súčasťou Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ bolo vypracovanie GAP analýzy. Informácie do GAP analýzy sme získali z podkladov, ktoré vypracovali jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity, z analýz realizovaných v rámci komisií a z výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sme na UPJŠ realizovali medzi zamestnancami a doktorandmi.

Na základe identifikovaných nedostatkov sme vypracovali OTM-R formulár, silné a slabé stránky UPJŠ v rámci štyroch skupín princípov HRS4R a navrhli akčný plán na odstránenie všetkých nedostatkov. 


Študuj na UPJŠ