Prejsť na obsah

Výskum, vzdelávanie a osveta

2minút, 2sekúnd

VZDELÁVANIE NA UPJŠ v Košiciach

Problematika udržateľnosti, ekológie a znižovania emisii je na UPJŠ v Košiciach riešená globálne na všetkých fakultách a Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ. Hĺbková výučba a výskum prebieha prednostne na Prírodovedeckej fakulte, ale problematika nie je opomínaná ani na humanitne zameraných fakultách.

VÝSKUM A VÝMENA POZNATKOV NA UPJŠ

Výskumné činnosti na podporu environmentálnej udržateľnosti prebiehajú na všetkých fakultách a ústave UPJŠ. V popredí stojí výskum Prírodovedeckej fakulty, ktorý sa radí k TOP výskumom v oblasti inovatívnych batérií a vodíkových technológii na Slovensku, ale aj vo svete. „Soft science“, teda veda v spoločenskovedných odboroch na UPJŠ nezaostáva v trendoch a aktívne rozvíja výskum na Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy a Filozofickej fakulte.

Na základe splnenia dočasných kritérií, ktoré zohľadňujú hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl v rámci poslednej komplexnej akreditácie, udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR UPJŠ v Košiciach oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“. Tento titul hovorí o silnom výskumnom potenciály univerzity, ktorý je napĺňaný aj v oblasti udržateľnosti a ekológie. UPJŠ v Košiciach sa zapojila do prípravy Bilanciu emisií (Baseline Emission Inventory) pre Mesto Košice, ktorá tvorila podporný dokument k prihláške mesta Košice do kampane Európske hlavné zelené mesto 2023, pre mesto, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Ústav chemických vied PF UPJŠ sa výrazne autorsky podieľal na vydaní publikácie Vodíková stratégia pre Košický kraj, ktorú podporilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC of European Commission). Tento podrobný dokument tvoril základ pre budúce zavedenie vodíkovej infraštruktúry do bežného života, ako aj do študijných osnov vzdelávacích inštitúcii od základných škôl po univerzity.

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Ústav telesnej výchovy a športu
Botanická záhrada


Študuj na UPJŠ