Prejsť na obsah

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ

1minút, 29sekúnd

Dňa 29. apríla 2021 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady pre vnútorné overovanie kvality (RVK) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej činnosť je zameraná na podporu a rozvoj vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, kvality výskumných, vývojových, umeleckých alebo ďalších tvorivých a podporných činností na UPJŠ.

Členovia RVK si pri príležitosti prvého zasadnutia prevzali z rúk rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., menovacie dekréty.

    „Zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelania je nikdy nekončiacim procesom, ktorý sa aj ustanovením RVK na našej univerzite stáva pevnou súčasťou akademického systému UPJŠ. Verím, že aplikáciou najvyšších štandardov zatraktívnime štúdium a vedecký výskum u nás a zvýšime náš vplyv na ekonomicko-spoločenské procesy nielen v Košiciach,“ poznamenal rektor.

    Kultúra kvality na UPJŠ je vyjadrená víziou, hodnotami a trvalou podporou vedenia univerzity k procesu zlepšovania podmienok štúdia, výskumu a uplatnenia sa absolventov. Záväzok rozvoja pracovného prostredia v súlade so svojimi vnútornými predpismi sa už vedenie rozhodlo prijať na základe HRS4R.

    „V súlade s trendmi v európskom vzdelávacom priestore a štandardmi SAAVŠ chceme dbať na to, aby nami ponúkané študijné programy boli atraktívne pre študentov, ale súčasne garantovali absolventom šancu uspieť na trhu práce. Významnou mierou chceme ďalších odborníkov z praxe a študentov zapojiť do tvorby a monitorovania konkrétnych študijných programov,“ dodal prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.


Študuj na UPJŠ