Prejsť na obsah

Druhé zasadnutie Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ

0minút, 43sekúnd

Vo štvrtok, 17.6.2021, sa uskutoční 2. zasadnutie Rady pre vnútorné overovanie kvality (RVK) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zasadnutia sa zúčastnia členovia RVK a prizvaný prorektor prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. a prorektor prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.. Hlavným bodom rokovania je koordinácia názorov vedenia univerzity a RVK  na formálnu a obsahovú stránku procesu zosúlaďovania študijných programov a zhodnotenie aktuálneho stavu procesu.

Program 2. zasadnutia:

  1. Schválenie programu zasadnutia
  2. Schválenie Zápisnice zo zasadnutia 20.5.2021
  3. Aktuálny stav prípravy hodnotenia kvality na UPJŠ – schválenie formulárov pre prácu RVK UPJŠ
  4. Aktuálny stav prípravy akreditácie ŠP na fakultách UPJŠ
  5. Návrh pravidiel pre hodnotenie vzdelávacej činnosti študentmi a absolventmi UPJŠ
  6. Prehľad anglickej verzie vnútorných predpisov a dokumentov
  7. Rôzne


Študuj na UPJŠ