Prejsť na obsah

Stretnutie osôb zodpovedných za študijné programy na UPJŠ

0minút, 47sekúnd

Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., pozýva všetky osoby zodpovedné za študijné programy (OZŠP) na spoločné stretnutie, ktoré sa bude týkať postavenia OZŠP v procese zosúlaďovania a monitorovania študijných programov. Stretnutie sa uskutoční prezenčnou formou v Historickej aule na Rektoráte UPJŠ.

Pre všetky OZŠP sú vyhradené dva termíny stretnutia:

  • 16.3.2022 o 14:00 hod.
  • 23.3.2022 o 14:00 hod.

Akékoľvek otázky ohľadom stretnutia OZŠP alebo procesu zosúlaďovania študijných programov adresujte na KVSK@upjs.sk.

Workshop sa uskutoční za podpory projektu Zaisťovanie a implementácia Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ (ZIV). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.minedu.sk


Študuj na UPJŠ