UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slávnostná inaugurácia začatia prevádzky najvýkonnejšieho rtg. lasera na svete v Hamburgu pod názvom European XFEL

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., na základe poverenia Generálneho riaditeľa SVaT MŠVVaŠ SR, viedol delegáciu SR na slávnostnej inaugurácii začatia prevádzky najvýkonnejšieho rtg. lasera na svete, ktorý od roku 2009 budovalo medzinárodné konzorcium 12 krajín v Hamburgu pod názvom European XFEL. Členom delegácie SR bol aj vedecký tajomník ÚMV SAV v Košiciach Ing. Karel Saksl, DrSc. K delegácii SR sa pripojil aj zodpovedný riešiteľ za SR v konzorciu budúcich užívateľov biologickej infaštruktúry (XBI) doc. RNDr. Jozef Uličný, PhD z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Slávnostná inaugurácia začatia prevádzky XFELu sa konala 1.9.2017 v areáli spoločnosti European XFEL GmbH za účasti ministrov,  štátnych tajomníkov a ďalších poverených predstaviteľov členských krajín European XFEL GmbH. O svetovom unikáte XFEL svedčí aj záujem viac ako 800 hostí z celého sveta, ktorí sa inaugurácie zúčastnili.

Prof. Sovák pre média uviedol: „Pre slovenskú vedeckú komunitu XFEL predstavuje veľkú príležitosť byť súčasťou medzinárodných tímov riešiacich prioritné úlohy v oblasti štrukturálnej biológie, medicíny, chémie, materiálových vied, ale i ďalších oblastí, kde XFEL môže priniesť prevratné objavy“.

O význame SR a jej predstaviteľov pri legislatívnom riadení a výstavbe XFEL svedčí aj pozvanie prof. Sováka a Ing. Saksla, DrSc. od riaditeľa DESY prof. Helmutha Doscha a riaditeľa XFEL prof. Feidenhans´la na neformálnu večeru v „ úzkom kruhu podporovateľov XFEL“.  Ing. Karel Saksl, DrSc. povedal: „bol som dojatý vyjadrením prof. Helmutha Doscha, v ktorom ocenil pred prítomnými náš prínos pre realizáciu projektu XFEL“.

 

European XFEL, GmbH

Európsky projekt 3.4 km dlhého RTG lasera budovaného v Hamburgu, pod názvom European X-ray Free Electron Lacer Facility (XFEL) je jedným z prioritných infraštruktúrnych projektov EÚ (projekt v rámci  ESFRI Roadmap) a je zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové fotónové zdroje a to až do takej miery, že môžeme hovoriť o vytvorení úplne nového spôsobu spoznávania štruktúry živej i neživej hmoty na atomárnej úrovni.

XFEL je konštruovaný ako supravodivý lineárny urýchľovač s celkovou dĺžkou 3,4 km. Z toho urýchľovacia časť zaberá 2,1 km, za ňou nasledujúca undulátorová časť zodpovedná za spontánnu emisiu fotónov v dĺžke 1,2 km a zvyšok bude tvoriť experimentálna hala s 6 a neskôr až s 10 stanovišťami s celkovou plochou približne 4500 m2. Celý urýchľovač je uložený v hĺbke 6 až 38 m pod úrovňou zeme. Hodnota diela je 1.3. mld € v cenách roku 2005.

Medzinárodnú zmluvu o výstavbe a založení spoločnosti E-XFEL GmbH podpísali tieto krajiny: Nemecko, Ruská federácia, Francúzsko, Švédsko, Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Slovenská republika, Dánsko,  Maďarsko. Španielsko má záujem o asociované členstvo a v  súčasnosti sa schvaľuje  pristúpenie do spoločnosti pre Veľkú Britániu. Najvýznamnejšími akcionármi sú Nemecko (53%), Rusko (23%). Slovensko je zmluvne zaviazané podieľať sa na financovaní výstavby 1.1 percentom.  Plánované spustenie XFEL do prevádzky je 1. september 2017 pre prvé testovacie experimenty a do úplnej prevádzky od 1.1.2018.

Vysokovýkonné pulzné röntgenovské lasery (FEL) podstatne rozširujú možnosti laserov oproti  optickým laserom resp. maserom. V kombinácii so schopnosťou kontrolovane spustiť rýchle procesy a kombinovať merania v celom dostupnom rozsahu otvárajú pre FEL doslova nové dimenzie výskumu. Merací čas na zariadeniach XFEL bude mimoriadne vzácny  pre svetovú vedeckú špičku.   

Prevratné objavy môžeme očakávať v oblasti biológie a medicíny. Prvýkrát v histórii ľudstva bude možné aspoň po dobu jedného záblesku priamo sledovať štruktúru proteínov. Rovnaký pokrok nastane aj pri štúdiu vírusov, alebo molekulárnych komplexov bez potreby ich kryštalizácie. S tým je úzko spätý rozvoj farmakológie smerom k účinnejším liečivám a zdokonaľovanie medicínskych metodík a zákrokov. Veľké rozšírenie poznatkov predpokladá aj genetika. Budeme môcť spoznať skutočný tvar DNA reťazca. Významný prínos sa samozrejme predpokladá vo fyzike a jej odvetviach, predovšetkým vo fyzike tuhých látok a fyzike plazmy. Nemalý rozvoj môže zažiť aj chémia. Vďaka žiareniu s dobou pulzu pod 100 fs bude po prvýkrát možné priamo sledovať chemické procesy na orbitálovej úrovni. Spomenúť je potrebné aj elektroinžinierstvo, predovšetkým optoelektroniku. Väčšinu z experimentálnych techník bude možné vykonávať aj za extrémnych podmienok. To sú len niektoré vedné disciplíny, pre ktoré bude XFEL mimoriadnym prínosom.


Posledná aktualizácia: 22.02.2018