UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledky volieb do AS UPJŠ na funkčné obdobie r. 2019 - 2023

Volebná a mandátová komisia pre voľby do AS UPJŠ v r. 2019  oznamuje váženej akademickej obci UPJŠ  výsledky volieb do AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ  v KOŠICIACH na funkčné obdobie  r. 2019 - 2023

LEKÁRSKA FAKULTA

Zamestnanecká časť 

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
doc. RNDr. Ján Sabo,CSc., mim. prof.
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Študentská časť 

MDDr. Jakub Jánošík
Adam Nedoroščík


PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť 

doc. RNDr.  Roman Soták , PhD.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Študentská časť 

Kristína Reľovská
RNDr. Lívia Lederová


PRÁVNICKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť 

Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Študentská časť 

Bc. Lukáš Tomaš
Bc. Adam Ševčovič


FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Zamestnanecká časť 

PhDr. Darina Koreňová, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
PhDr. Eliška Župová, PhD.
JUDr. Martina Kantorová, PhD.

Študentská časť 

Adam Beregszászi


FILOZOFICKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD.
Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

Študentská časť

Mgr. Františka Petríková
Mgr. Andrea Vašková


REKTORÁT A UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ:

Zamestnanecká časť

PhDr. Daniela Džuganová
JUDr. Zuzana Gažová

Študentská časť

  -

Ustanovujúce zasadnutie AS UPJŠ sa uskutoční dňa 14 . marca 2019 o 14:30 hodine v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova 2, 1. poschodie

                                                                                       

 Košice 08. 03. 2019

     JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL, v.r.
predsedníčka VaMK pre voľby do AS UPJŠ

Posledná aktualizácia: 22.01.2021