UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie volieb do študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Akademickej obci Fakulty verejnej správy  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

a  Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

V súlade so zákonom o vysokých školách (z.č. 131/2002 Z.z. v znení n.p.), Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a na základe uznesenia AS UPJŠ zo dňa 4. 4. 2019

 

v y h l a s u j e m  v o ľ b y 

d o

študentskej časti Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023

na Fakulte verejnej správy UPJŠ

dňa 10. mája 2019

 a na Rektoráte a univerzitných pracoviskách -  Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ

dňa  24. apríla 2019.

 

Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach sú zverejnené na internetovej stránke UPJŠ:

https://www.upjs.sk/public/media/3614/zasady-volieb-as-upjs-23-10-2014.pdf

https://www.upjs.sk/public/media/3165/statut-upjs-v-kosiciach-2013.pdf

 

V Košiciach 4. 4. 2019

                                                 doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., v.r.

                                                                predsedníčka AS UPJŠ

Posledná aktualizácia: 22.01.2021