UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie doplňujúcich volieb zástupcu študentov UPJŠ do ŠRVŠ SR

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA  ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

AS UPJŠ v Košiciach uznesením z dňa 10. októbra 2019
vyhlasuje

voľby 1 zástupcu študentov UPJŠ do Študentskej rady vysokých škôl SR

na deň 6. novembra 2019 od 9:00 do 13:00 hod.
v určenej volebnej miestnosti každej fakulty.

Návrhy kandidátov môže podávať každý člen ŠČ AO UPJŠ, v zalepenej obálke osobne do kancelárie AS UPJŠ (1.poschodie, č. miest. 131), alebo do podateľne Rektorátu UPJŠ (prízemie), alebo poštou v súlade s náležitosťami obsiahnutými v čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku pre voľby do ŠRVŠ SR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na webovom sídle UPJŠ v časti Akademický senát UPJŠ - základné dokumenty.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) meno a priezvisko kandidáta,
b) študijný program, stupeň štúdia a evidenčný ročník štúdia,
c) fakultu/univerzitu, na ktorej študuje,
d) formu štúdia,
e) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa,
f) písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou,
g) kontaktné údaje na kandidáta, (t. j. adresa, na ktorú má byť zasielaná pošta; telefonický a e-mailový kontakt),
h) písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. 6, ods. 4, pre potreby volieb a v prípade úspešného zvolenia s ich poskytnutím kancelárii ŠRVŠ. Zároveň súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov v rozsahu čl. 8, ods. 2 v súlade s čl. 8, ods. 3.

♦ Vzor návrhu na kandidáta

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené

v termíne do 30. 10. 2019 do 09:00 hod.

 

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
predsedníčka AS UPJŠ 

Mgr. Františka Petriková
podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ
poverená organizáciou volieb

 
Posledná aktualizácia: 22.01.2021