UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

 

Študentská časť
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje

v o ľ b y 
do Študentskej internátnej rady 

na deň 14. novembra 2019 v čase od 13:00 do 17:00 hod.
na Medickej ul. 4 v miestnosti CAM Club.


Návrhy kandidátov za jednotlivé fakulty UPJŠ sa môžu podávať do schránky umiestnenej na vrátniciach ŠDaJ Medická ul. 4 a 6 a Popradskej ulici č. 66 (od 21.10.2019) v súlade s čl. 4 Volebného poriadku  pre voľby do ŠIR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na webovom sídle UPJŠ v časti Akademický senát UPJŠ - základné dokumenty.

Návrh kandidáta obsahuje:
a)  meno a priezvisko kandidáta,
b)  vek kandidáta,
c)  ročník štúdia,
d)  formu štúdia,
e)   názov fakulty, na ktorej kandidát študuje,
f)  číslo izby v ŠDaJ (vrátane ŠDaJ na Popradskej ulici č. 76)
g)  písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. 5, ods. 2, pre potreby volieb. Zároveň súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov v rozsahu čl. 9, ods. 1 v súlade s čl. 9, ods. 2.
h)   meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kandidáta navrhuje (ak sa kandidát nenavrhuje sám).

i) súhlas kandidáta s kandidatúrou, ak sa kandidát nenavrhuje sám.

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené na určené miesto 
v termíne do 7. 11. 2019 do 17:00 hod. 

 

 

Mgr. Františka Petriková

                                                  Podpredsedníčka študentskej časti AS UPJŠ 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021