Prejsť na obsah

Akademický senát UPJŠ v Košiciach vyjadruje podporu stanovisku Akademického senátu UK

0minút, 51sekúnd

Členovia Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (AS UPJŠ)  hlasovali per-rollam v období  od 2. do 5. februára 2024. Na základe výsledkov hlasovania boli prijaté nasledujúce uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých hlasujúcich členov AS UPJŠ:

Uznesenie č. 1:
Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyjadruje podporu stanovisku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave obsiahnutého v jeho uzneseniach č. 9/24.01.2024 a č. 10/24. 01. 2024 zo dňa 24. 01. 2024.

Uznesenie č. 2:
Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyzýva politicky činné osoby, aby sa zdržali verbálnych útokov voči členom akademickej obce vysokých škôl v Slovenskej republike pri realizácii ich akademických práv a slobôd.
Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyzýva členov akademickej obce vysokých škôl v Slovenskej republike, aby sa zdržali takých verejných prejavov a konaní, ktoré ohrozujú alebo narúšajú apolitickosť vysokého školstva v Slovenskej republike.


Študuj na UPJŠ