Prejsť na obsah

UPJŠ sa stala pridruženým partnerom Aliancie Aurora European Universities

2minút, 5sekúnd

Aliancia Aurora European Universities je jednou z vybraných európskych univerzitných aliancií v iniciatíve „Európske univerzity“ programu Erasmus+, ktoré sú zamerané na zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Alianciu tvorí konzorcium výskumných univerzít, ktoré sú odhodlané budovať si budúcnosť a presadzovať európske hodnoty a identitu. 

Hlavnými cieľmi aliancie sú  budovanie možností pre rozvoj zručností študentov, vďaka ktorým sa stanú sociálnymi podnikateľmi a inovátormi, budú ochotní a schopní čeliť hlavným spoločenským výzvam a pravidelná spolupráca s externými zainteresovanými stranami a študentmi v oblasti vzdelávania, výskumu a rozvoja na miestnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. V neposlednom rade je zámerom AEU byť príkladom a inšpiráciou v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Aliancia AEU má 8 členov a 4 pridružených partnerov:

Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko)
University of Iceland (Island)
University Duisburg-Essen (Nemecko)
University Rovira i Virgili (Španielsko)
University of Innsbruck (Rakúsko)
University of Napoli Federico II (Taliansko)
Univerzita Palackého Olomouc (Česko)
Copenhagen Business School (Dánsko) 
University of Tetova (Severné Macedónsko)
South-West University “Neofit Rilski” (Bulharsko)
V. N. Karazin Kharkiv National University (Ukrajina) 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)

Európske univerzity majú ambíciu zabezpečovať bezprecedentnú úroveň inštitucionalizovanej spolupráce, ktorá túto iniciatívu robí systémovou, štrukturálnou a udržateľnou. Preto sa európske univerzity zameriavajú na presadenie spoločných európskych hodnôt a posilnenie európskej identity spájaním novej generácie Európanov, schopných spolupracovať v rámci rôznych európskych a globálnych kultúr, v rôznych jazykoch, sektoroch, akademických disciplínach či v zahraničí.
Ďalším cieľom je snaha o dosiahnutie pokroku v kvalite, výkone, atraktivite a medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Dôležitým je aj prínos do európskej vedomostnej ekonomiky, pracovného trhu, kultúry, občianskej uvedomelosti a sociálneho zabezpečenia využitím moderných pedagogických prístupov. Európske univerzity budú hlavnými stimulmi na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a, kde je to možné, na posilnenie jeho prepojenia s vedecko-výskumnými a inovačnými štruktúrami v Európe s dosahom na spoločnosť a hospodárstvo.

Brožúra

 

Prílohy

File File size
pdf Aurora-brochure-final 3 MB

Študuj na UPJŠ