UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Cenu za transfer technológií v kategórií INOVÁCIA získali zamestnanci UPJŠ

Už po piatykrát Cena za transfer technológií na Slovensku poukázala na to, že vedecká práca má výraznú aj svoju praktickú rovinu, a že výsledky výskumu majú jasný cieľ – bežnú prax. Centrum vedecko-technických informácií SR je vyhlasovateľom súťaže a ceny sa slávnostne udeľujú vždy pri príležitosti konania konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorá sa stala etablovanou platformou pre odbornú diskusiu o témach ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Tento rok sa konala v dňoch 10. a 11. októbra 2017 v priestoroch CVTI a zúčastnili sa jej aj pracovníci UPJŠ z Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know how do praxe. Téma ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie je ústrednou aj pri oceňovaní jednotlivých kategórií súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Prvá kategória „INOVÁCIA“ oceňuje najlepšie využiteľný výsledok vedeckovýskumnej práce, ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany a komercializácie. V tomto ročníku sa stala víťazom technológia Kontrastovacia zmes a jej použitie z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej pôvodcami sú RNDr. PharmDr. Patrik Jakabčin, doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc. a kolektív. Ocenenie v druhej kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA získala Tatiana Bojňanská zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Cena v poslednej kategórii „PRACOVISKO TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ“ patrila Anne Arvaiovej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Viac informácií: CVTI

Fotogaléria

Posledná aktualizácia: 22.02.2018