UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ si plní záväzky v rámci Digitálnej koalície

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala členom Digitálnej koalície 8.2.2018. Pri vstupe do koalície sme sa zaviazali plniť 6 záväzkov.

Zoznam záväzkov a ich plnenie:

 1. Z pozície sídla IT Akadémie koordinovať a realizovať aktivity národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“  (NP ITA) s cieľom vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Záväzok sa priebežne plní.
Do národného projektu IT Akadémia (NP ITA) bolo na konci roka 2018 zapojených 179 stredných a 220 základných škôl. Do vzdelávacích aktivít (formálnych aj neformálnych) sa doteraz zapojilo 13338 žiakov ZŠ a 12014 žiakov SŠ. Kontinuálne vzdelávanie v 28 akreditovaných programoch doteraz absolvovalo 1100 učiteľov ZŠ a SŠ, 10 učiteľov absolvovalo stáže v IT firmách.

Na piatich partnerských univerzitách (UPJŠ, TUKE, UNIZA, UKF, UMB) prebieha inovácia študijných programov v štyroch oblastiach – Internet vecí, Data Science, Podnikovo-informačné systémy (SAP Akadémia) a Sieťová akadémia. V minulom roku bol v spolupráci s IT firmami inovovaný obsah v 60 predmetoch, inovovaná výučba prebiehala v 44 predmetoch.

V rámci NP ITA bolo vytvorených a pilotne sa overuje 899 inovatívnych metodík:

 • na ZŠ 390 pre vyučovanie informatiky (aj na 1.stupni), matematiky , biológie, fyziky, chémie, geografie
 • na SŠ 377 pre vyučovanie informatiky, matematiky , biológie, fyziky, chémie, geografie
 • na SŠ 132 pre vyučovanie predmetov zameraných na siete.

Pre vyučovanie na SŠ boli vytvorené  a pilotne sa začali overovať:

 • 2 nové „motivačné“ predmety (Internet vecí a Informatika v prírodných vedách a matematike)
 • 8 nových predmetov pre vyučovanie v informatických triedach.

Inovácia prebieha v úzkej spolupráci s IT firmami. V tomto smer bolo podpísaných bolo 33 memoránd o spolupráci.
 

 1. Rozvíjať a inovovať študijné programy informatického vzdelávania vo väzbe na potreby praxe.

Záväzok sa priebežne plní hlavne cez projekt národný projekt IT Akadémia.
Hlavným prínosom projektu v tejto oblasti
je zaradenie nových a inovovaných predmetov do študijných programov vysokých škôl v aktuálnych a moderných trendoch informatického vzdelávania. Tvorba a inovácia týchto predmetov sa realizuje v rámci kompetenčného centra pre vzdelávanie, ktoré zabezpečuje výmenu poznatkov a skúseností medzi univerzitami a expertmi z firiem. Príkladmi predmetov, ktoré by nevznikli bez podpory projektu IT akadémia, sú:

- NoSQL databázy, Prípadové štúdie dolovania údajov, Strojové učenie, Základy internetu vecí, Výpočty v prostredí SAP HANA (UPJŠ),
- Vývoj aplikácií pre Internet vecí, Inteligentné kyberfyzikálne systémy (TUKE),
- Programovanie aplikácií so senzormi, Educational Data Mining (UKF),
- Internet vecí (UNIZA).

V sledovanom období prebiehala tvorba študijných materiálov v nových a inovovaných predmetoch zo všetkých plánovaných oblastí: Internet vecí, Data Science, Podnikovo-informačné systémy (SAP Akadémia) a Sieťová akadémia. Kvantitatívne rozdelenie predmetov podľa oblastí, v rámci ktorých sa tvoria študijné materiály, sú uvedené v tabuľke č. 1. Štruktúra predmetu a obsah študijných materiálov vznikali aj na základe konzultácií so zamestnancami IT firiem. V rámci uvedených predmetov sa tvoria aj študijné materiály, ktoré sú zamerané aj na prípravu absolventov neinformatických odborov pre ich pracovné uplatnenie v IT sektore (3 predmety v oblasti Data Science, 2 predmety v oblasti Sieťová akadémia, 1 predmet v oblasti Internet vecí, 4 predmety v oblasti Podnikovo-informačné systémy).

Študenti partnerských univerzít projektu absolvovali v roku 2018 nové a inovované predmety v jednotlivých oblastiach zamerania. Údaje o počte lektorovaných predmetov na jednotlivých univerzitách sú uvedené v tabuľke č. 2.

Konzultácia aktuálneho vzdelávacieho obsahu predmetov a výstupov a vzájomná výmena odborných poznatkov v jednotlivých oblastiach medzi partnerskými univerzitami prebiehala vo forme videokonferenčných stretnutí (v roku 2018 – dva semináre Data Science a SAP akadémia, dva semináre Počítačové siete, jeden seminár Internet vecí). Účastníkmi seminárov boli aj zástupcovia IT firiem.

Tabuľka č. 1: Prehľad tvorby študijných materiálov v sledovanom období

Názov oblasti
informatického vzdelávania

Počet lektorovaných predmetov
(výučba v rámci jedného semestra) 

Oblasť Data Science

19 predmetov
(8 UPJŠ + 3 TUKE + 5 UKF + 2 UMB + 1 UNIZA)

Oblasť Podnikovo-informačných systémov

14 predmetov
(10 CVTI + 4 UPJŠ)

Oblasť Internetu vecí

13 predmetov
(4 TUKE + 4 UKF + 3 UNIZA + 2 UPJŠ)

Oblasť Sieťová akadémia

14 predmetov
(5 TUKE + 4 UPJŠ + 3 UNIZA + 1 UMB + 1 UKF)


Tabuľka č. 2: Prehľad lektorovania predmetov

Názov oblasti
informatického vzdelávania

Počet lektorovaných predmetov
(výučba v rámci jedného semestra) 

Oblasť Data Science

15 predmetov
(5 UPJŠ + 5 UKF + 3 TUKE + 1 UMB + 1 UNIZA)

Oblasť Podnikovo-informačných systémov

11 predmetov
(7 CVTI + 4 UPJŠ)

Oblasť Internetu vecí

10 predmetov
(2 UPJŠ + 4 UKF + 3 UNIZA + 1 TUKE)

Oblasť Sieťová akadémia

8 predmetov
(3 UPJŠ + 3 UNIZA + 1 UKF + 1 TUKE)

 

 1. Pripravovať študentov učiteľstva a učiteľov pre efektívne využívanie IKT vo vzdelávaní.

Záväzok sa priebežne plní.

V rámci NP ITA sme v minulom roku zrealizovali vzdelávacie aktivity pre 323 učiteľov ZŠ a SŠ.
V príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na magisterskom stupni je využívanie IKT vo vzdelávaní súčasťou kurikula aj metód výučby. V uplynulom období:

 • v predmetoch Digitálna gramotnosť študenta a Edukačný softvér pre študentov učiteľstva na Prírodovedeckej a Filozofickej fakulte bola inovácia zameraná na kolaboratívne nástroje, kybernetickú bezpečnosť, dátovú analytiku a umelú inteligenciu
 • v predmetoch Moderná didaktická technika Počítačom podporované laboratórium sa priebežne inovuje obsah, didaktické vybavenie a metódy výučby s využitím IKT.
   
 1. Organizovať neformálne vzdelávacie aktivity a súťaže na zvyšovanie úrovne informatického myslenia a digitálnych zručností žiakov základných a stredných škôl.

Záväzok sa priebežne plní.
V rámci NP ITA sme v minulom roku zrealizovali 29 neformálnych a popularizačných vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 1685 žiakov ZŠ a SŠ. Medzi najviac obľúbené patria PALMA, PALMA junior, IHRA.

V Košiciach sme zorganizovali regionálne kolo FIRST LEGO League  - 20 družstiev, 150 účastníkov. Okrem toho sme participovali na realizácii Informatickej olympiády a ZENITe.

V rámci Turnaja mladých fyzikov a fyzikálnej olympiády sme zaviedli úlohy s využitím programovania, simulácií, počítačom podporovaných meraní.

 1. Realizovať vzdelávacie aktivity na rozvoj digitálnych zručností pre zamestnancov verejnej správy.

Záväzok sa priebežne plní.
V roku 2018 sme realizovali vzdelávacie aktivity na rozvoj digitálnych zručností pre zamestnancov verejnej správy pre Ministerstvo financií, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v rámci projektu Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ) a v rámci komerčného vzdelávania CCVaPP.

Vzdelávacie aktivity pre MFSR boli zamerané na prácu s niekoľkými informačnými systémami:

 • informačný systém Štátnej pokladnice (ManEx) – 353 účastníkov,
 • informačný systém DCOM (Dátové centrum obcí a miest) – 330 účastníkov,
 • informačný systém centrálnej správy referenčných údajov na synchronizáciu (portál OverSi) – 2031 účastníkov dištančne, 621 účastníkov prezenčne,
 • informačný systém CKS (Centrálny konsolidačný systém) – 249 účastníkov,
 • SAP – 57 účastníkov.

Vzdelávacie aktivity pre ÚPVII boli zamerané na prácu s informačným systémom IOM (Integrované obslužné miesto), elektronické vzdelávanie absolvovalo 91 účastníkov.

Vzdelávacie aktivity v rámci projektu Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ) boli zamerané na prácu s MS Excel a absolvovalo ich 43 účastníkov.

Komerčné vzdelávacie aktivity boli v roku 2018 zamerané na prácu s MS Office a absolvovalo ich 12 účastníkov.
 

 1. Realizovať projekty na vývoj a implementáciu informačných systémoch na podporu riadenia vysokých škôl a ich prepojenie na e-goverment.

Záväzok sa priebežne plní.

Projekt s názvom Prepojenie vysokých škôl AiS2 konzorcia na Ústredný portál verejnej správy (003UPJŠ-2-1/2018)

Trvanie projektu
Do konca roku 2019.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie zvýšenej podpory riadenia vysokých škôl prostredníctvom funkcionality v Akademickom informačnom systéme AiS2 predovšetkým zabezpečením jeho funkčného prepojenie na Ústredný portál verejnej správy pre vysoké školy AiS2 konzorcia.  Prepojenie umožní plnohodnotné elektronické podávanie elektronických prihlášok o štúdium na VŠ. Uchádzač po vyplnení elektronickej prihlášky bude mať možnosť automaticky odoslať vyplnenú elektronickú prihlášku z AiS2 prostredníctvom svojej osobnej schránky na ÚPVS do univerzitnej/fakultnej ÚPVS schránky. Ak vysoká škola AiS2 konzorcia využíva aj registratúrny modul (RDSS) prepojenie jej navyše zabezpečí doručovanie elektronických písomností vznikajúcich v rámci procesov prebiehajúcich na vysokej škole (jedná sa predovšetkým o študijnú agendu ale nielen ju) do jej elektronických komunikačných schránok na ÚPVS, ktoré pre systémy vysokej školy vystupujú ako plnohodnotné elektronické podateľne. Zároveň zabezpečí odosielanie rozhodnutí (predovšetkým súvisiacich so štúdium na vysokej škole napr. rozhodnutie o prijatí/neprijatí na vysokoškolské štúdium, rozhodnutie o školnom, ...) do elektronickej schránky príjemcu (zvyčajne študenta/uchádzača). Zámerom je rozhodnutia zvyčajne automaticky autorizovať kvalifikovaným podpisovým certifikátom (pre kvalifikovanú elektronickú pečať vysokej školy na registrovaných elektronických formulároch), prípadne podpisovať mandátnym certifikátom zodpovednej osoby (dekan, rektor).

Aktivity projektu a ich realizácia

1. Implementácia prepojenia AiS2 a ÚPVS

Opis aktivity
Implementácia funkcionality popísanej analyticky v  dohode o integračnom zámere pre AiS2 konzorcium podpísanej zástupcami UPJŠ a NASES-u v apríly 2018. Jedná sa predovšetkým o funkcionalitu súvisiacu s technologickými a legislatívnymi zmenami, ktoré sa uskutočnili v období posledných rokov. Ďalej ide o funkcionalitu týkajúcu sa elektronického podpisovania a hlavne s prechodom na formát ASiC, ku ktorému došlo na ÚPVS na prelome augusta a septembra 2018 v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z platnej  legislatívy v oblasti dôveryhodných služieb (nariadenie eIDAS).

Merateľný ukazovateľ
Protokol akceptačných (UAT) testov popisujúci jednotlivé otestované scenáre potvrdený zo strany NASES-u.

Stav aktivity
Zrealizovaná, akceptačné testy úspešne vykonané v novembri 2018.

2. Certifikácia RDSS

Opis aktivity
Potvrdenie skutočnosti, že RDSS vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. Certifikácia informačného systému na správu registratúry je dlhodobý proces, ktorý bol inicializovaný ešte  v roku 2017 a zatiaľ sa uskutočnili dve stretnutia so zástupcami odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  Pre zabezpečenie funkcionality RDSS potrebnej na získanie certifikátu bolo potrebné zrealizovať úpravy, ktoré vznikli na základe rokovaní so zástupcami odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, legislatívnych zmien v poslednom období a tiež na základe požiadaviek z praxe.

Merateľný ukazovateľ
Certifikát Ministerstva vnútra Slovenskej republiky potvrdzujúci zhodu registratúrneho modulu AiS2 (RDSS) s požiadavkami výnosu o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

Stav aktivity
Pre ukončením, čaká sa na termín stretnutia so zástupcami  odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

3. Spustenie a prevádzka prepojenia AiS2 a ÚPVS na vysokých školách AiS2 konzorcia

Opis aktivity
Zabezpečenie formálnych a technických náležitostí nevyhnutných pre spustenie a zabezpečovanie produktívnej prevádzky prepojenia AiS2 a ÚPVS na vysokých školách AiS2 konzorcia. Formálnu stránku predstavuje predovšetkým podpísanie dodatku k dohode o integračnom zámere vysokej školy ako koncového konzumenta s UPJŠ ako dodávateľom. Koncový konzument v rámci dohody o integračnom zámere poveruje zástupcov dodávateľa na vykonávanie nižšie uvedených technických úkonov spojených so spustením a prevádzkou prepojenia AiS2 a ÚPVS.

Merateľný ukazovateľ
Podpísaný dodatok k dohode o integračnom zámere pre AiS2 konzorcium o  pripojení vysokej školy na ÚPVS ako koncového konzumenta pre aspoň 4 vysoké školy AiS2 konzorcia.

Stav aktivity
Prebiehajúca.

4. Rozširovanie agendy AiS2 podporujúcej riadenie vysokej školy

Opis aktivity
Rozširovanie agendy AiS2 podporujúcej riadenie vysokej školy a rozvíjajúcej  UPJŠ ako digitálnu univerzitu. Jednou z predností RDSS ako modulu AiS2 je automatická vzájomná výmena dokumentov vrátane synchronizácie registratúrnych značiek. Aktuálne je takýmto spôsobom synchronizovaných 22 typov dokumentov. Na základe praktických skúseností sa jedná približne o tretinu z celkového počtu evidovaných záznamov. V prípade UPJŠ sa v roku 2017 jednalo o cca 20 tisíc záznamov, čo už predstavuje nezanedbateľné zefektívnenie procesov na vysokej škole. Cieľom je pokračovať v tomto trende a rozšíriť synchronizáciu o ďalšie typy dokumentov. Do tejto aktivity spadá aj digitalizácia ďalších procesov na univerzite, ktoré majú stále len papierovú podobu a modifikácia už digitalizovaných procesov s cieľom zvýšenia ich efektivity. Osobitné postavenie v tejto oblasti predstavuje príprava procesov na elektronické podpisovanie využívajúce certifikáty na občianskych preukazoch (eID). V zmysle akademického charakteru AiS2 bude vyvinutá funkcionalita dostupná pre všetky vysoké školy AiS2 konzorcia.

Merateľný ukazovateľ
Aspoň 7 procesov prebiehajúcich na akademickej pôde, ktoré boli digitalizované,  modifikované s cieľom ich zefektívnenia, prípadne prispôsobené na elektronické podpisovanie s eID.

Stav aktivity
Prebiehajúca.

 1. Nový záväzok: Rozvíjať bezpečnostné povedomie laickej verejnosti a vyvíjať výskumné aktivity v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

 

Podrobnejšie informácie o Digitálnej koalícii sú zverejnené na https://digitalnakoalicia.sk/.


 

Košice, 6.2.2019 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
člen Výkonného výboru Digitálnej koalície za UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021