UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ v Košiciach podpísal Kolektívnu zmluvu

Medzi Koordinačnou odborovou radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach, zastúpenou RNDr. Helenou Mičkovou, PhD., predsedníčkou KOR OZPŠaV pri UPJŠ v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., rektorom univerzity bola v stredu 6. februára 2019 podpísaná Kolektívna zmluva. Stalo sa tak za účasti kvestora RNDr. Ing. Michala Tkáča, PhD. a vedúcej Úseku organizačných činností a personalistiky RNDr. Edity Vojtovej.

Uvedená kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. Jej prílohy tvoria Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu a Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového sporenia na roky 2019 - 2020. Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1. marca 2019.
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021