UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva zamestnancom

NADÁCIA Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice


Vážení zamestnanci a priaznivci  UPJŠ, 

marec je mesiac, kedy máme možnosť  v súlade so zákonom č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rozhodnúť, či a na aké účely poskytneme

2 %-ný podiel nami zaplatenej dane v prospech právnických osôb, vymedzených uvedeným zákonom. Medzi takéto právnické osoby, ktorým môžu poskytnúť naši zamestnanci, ale aj priaznivci UPJŠ  2%-ný podiel zaplatenej dane, patrí aj Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej len „nadácia“).

Nadácia bola založená dňa 12. februára 2003 Nadačnou listinou v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Jej hlavným  poslaním je podpora  univerzitného vzdelávania, pomoc pri rozvoji tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, celoživotného a ďalšieho vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia vysokoškolského učiteľa a podpora vynikajúcich a talentovaných študentov.

V súlade s ust. § 50  zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov ako predseda Správnej rady Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a súčasne rektor tejto univerzity dovoľujem si požiadať Vás o poskytnutie  2 % podielu  zaplatenej dane za rok 2019.

Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ, verím, že sa rozhodnete venovať našej nadácii 2%-ný podiel zaplatenej dane, za čo Vám vopred ďakujem, a pomôžete tak prispieť k podpore vzdelávania, najmä mladých ľudí, či už študentov, doktorandov alebo i zamestnancov UPJŠ a jej súčastí, ale i k podpore vedy a výskumu, či už na našej univerzite, alebo v iných organizáciách.                                

Bližšie pokyny, vrátane tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, ako aj ďalšie  pokyny  sú uvedené na web stránke Nadácie UPJŠ.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
predseda Správnej rady nadácie

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021