Prejsť na obsah

Novému vedeniu UPJŠ v Košiciach sa začína funkčné obdobie

1minút, 44sekúnd

V pondelok 21. augusta 2023 sa oficiálne skončilo funkčné obdobie rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a ním povereného vedenia univerzity vo funkčnom období 2019 – 2023. Od  22. augusta 2023 sa začína funkčné obdobie nového rektora UPJŠ, ktorým sa stal prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.  Pri tejto príležitosti prof. Pella po slávnostnom príhovore udelil 22. augusta 2023 o 13.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Rektorátu UPJŠ v Košiciach poverovacie dekréty na výkon agendy vo funkciách prorektorov v nasledujúcich oblastiach:

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. – prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium, poverená zastupovaním rektora v jeho neprítomnosti;

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.  – prorektorka pre vedu, výskum a agendu grantov;

Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – prorektor pre strategický rozvoj a investície;

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univerzitná docentka – prorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie;

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. – prorektorka pre zahraničné vzťahy a internacionalizáciu;

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka – prorektorka pre medzinárodné štúdium a mobility.

Rektor zároveň informoval o plánovanom doplnení tímu prorektorov o dve pozície:
prorektor pre koncepciu a kvalitu vzdelávania;
prorektor pre marketing, vonkajšie vzťahy, kultúru, umenie a šport.
Poverenie pre týchto prorektorov bude známe po ukončení aktuálne prebiehajúcich rokovaní.

Zároveň rektor UPJŠ poveril výkonom funkcie kvestora UPJŠ Ing. Ivana Pezlara, DBA, MBA.

Na prvé zasadnutie nového vedenia UPJŠ boli prizvaní bývalí členovia vedenia, v mene ktorých prof. Sovák poprial novému vedeniu veľa úspechov a síl.

Ďakujeme bývalému vedeniu univerzity za vykonanú prácu a prínos pri napredovaní univerzity. Srdečne blahoželáme novým členom vedenia a želáme veľa úspechov, šťastia a správnych rozhodnutí pri vykonávaní zodpovednej funkcie. 


Študuj na UPJŠ