UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektor UPJŠ vymenoval prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. do funkcie dekana Lekárskej fakulty

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. inicioval v pondelok 12. novembra 2018 stretnutie s vedením Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za účelom vymenovania prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. do funkcie dekana na funkčné obdobie od 13. novembra 2018 do 12. novembra 2022.

„Vážený pán profesor, dovoľte, aby som Vám k vymenovaniu do funkcie dekana Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne zablahoželal a pri výkone tejto významnej a zodpovednej funkcie zaželal veľa pracovných úspechov,” uviedol vo svojom príhovore rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.      

Akademický senát LF UPJŠ schválil v prvom kole tajných volieb prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. za kandidáta na vymenovanie do funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2018.

"Pre mňa, osobne, bolo prvé funkčné obdobie, obdobím "študentským", kedy som sa učil pochopiť všetky zákonitosti potrebné pre úspešný chod fakulty. Dnešok bol "akousi promóciou" a v tom druhom funkčnom obdobím chcem byť spravodlivým dekanom pre všetkých. Sľubujem, že urobím, nielen spolu s vedením fakulty, ale s Vami, kolegami, priateľmi, zamestnancami všetko pre to, aby sme na konci funkčného obdobia mohli odovzdať prosperujúcu fakultu svojim nástupcom," uviedol novozvolený dekan LF UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Po akte vymenovania prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. za dekana LF nasledovala neformálna diskusia k hlavným prioritám LF UPJŠ. Novozvolený dekan informoval rektora aj o procese kreovania nového vedenia fakulty. Predstavil rektorovi kandidátov na prodekanov, ktorí budú pokračovať v druhom funkčnom období i dvoch nových kandidátov na prodekanov.

Na záver stretnutia sa rektor poďakoval bývalým členom vedenia LF a členom AS LF za odvedenú prácu v prospech fakulty. Vyjadril presvedčenie, že sú vytvorené všetky predpoklady aby dobrá spolupráca nového vedenia LF a vedenia univerzity pokračovala v prospech rozvoja LF i všetkých ďalších súčastí univerzity.


Posledná aktualizácia: 24.04.2019