UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné otvorenie budovy Platón

Budova bývalej Krajskej detskej nemocnice v Košiciach postavená stavebnou firmou bratov Jakabovcov, v ktorej takmer jedno storočie do roku 2004 prichádzali na svet deti, je dnes po rekonštrukcii majetkom UPJŠ v Košiciach a nesie meno Platóna (427-347 pred n. l.), jednej z najväčších  postáv klasického obdobia gréckej filozofie, zakladateľa filozofickej školy Akademia. Celkové náklady na rekonštrukciu budovy firmou Metrostav boli vo výške 3 096 610,66 € z toho: nenávratný finančný príspevok: 2 030 242,41 €, dotácia z MŠVVaŠ SR:  500 000,00 €, vlastné zdroje spolu: 566 369,26 €.

K dvom budovám Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach - Aristoteles, Sokrates, pribudla teda v areáli na Moyzesovej ulici 9 budova Platón, do ktorej sa presťahovali posledné tri katedry FF UPJŠ v Košiciach (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra histórie a Katedra politológie) z priestorov bývalej Základnej školy na Petzvalovej ulici.

V budove sa nachádza: 11 posluchární/seminárnych miestností s kapacitou 30 študentov, 4 posluchárne s kapacitou 60 študentov, moderné Tlmočnícke laboratórium, Jazykové laboratórium, ktoré slúži aj ako testovacie centrum pre TOEFL skúšky, Počítačová učebňa. Celková výučbová kapacita budovy je pripravená pre 570 študentov. V suteréne budovy je 6 posluchární s kapacitou pre 30 študentov, jazyková učebňa a počítačová učebňa. Na 1. nadzemnom podlaží (prízemí) sú 2 posluchárne s kapacitou pre 30 študentov, 2 posluchárne s kapacitou pre 60 študentov, Tlmočnícke laboratórium, katedra anglistiky a amerikanistiky, Tlmočnícky ústav a sekretariát katedier. Na 2. nadzemnom podlaží sú 2 posluchárne s kapacitou pre 30 študentov a 2 posluchárne s kapacitou pre 60 študentov.

 „Poďakovanie za tento nádherný príspevok nášmu vzdelávaniu a vede, ale aj za novorekonštruovaný architektonický skvost mestu Košice  patrí rektorom Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimírovi Babčákovi, CSc., prof. MUDr. Ladislavovi Mirossayovi, CSc. a terajšiemu rektorovi prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. Výnimočné poďakovanie patrí prvému dekanovi Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Jánovi Gbúrovi, CSc. za to, že svojim odborným, umeleckým, profesionálnym a ľudským „rukopisom“ a múdrymi krokmi priviedol fakultu k tejto neobyčajnej príležitosti.,“ uviedla dekanka FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.


Posledná aktualizácia: 04.05.2017