UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Otvorený list ministerke školstva - ďalšie vzdelávanie učiteľov

Dekani Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


 

Vážená pani
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

                                                                                         

 

 

 

V Bratislave a Košiciach dňa 31.5.2019

 

Vážená pani ministerka,

ako dekani Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sme sa rozhodli týmto otvoreným listom vyjadriť spoločné stanovisko k Zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Reagujeme na nasledovné ustanovenia zákona:

V § 43 odsek (2) je za poskytovateľa kvalifikačného vzdelávania (podľa odseku 1 písm. a) a b) doplňujúce pedagogické štúdium a písm. c) až f) rozširujúce štúdium) okrem vysokej školy stanovená aj organizácia zriadená ministerstvom školstva (Metodicko-pedagogické centrum).

V § 44 Doplňujúce pedagogické štúdium odsek (4) je na odborného garanta doplňujúceho pedagogického štúdia a obdobne v § 45 Rozširujúce štúdium odsek (2) je na odborného garanta rozširujúceho štúdia, kladená požiadavka, že má ísť o odborníka s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent.

V § 59 Atestácia odsek (2) písmeno b) je uvedené, že atestáciu môže organizovať atestačná organizácia, ktorou je organizácia zriadená ministerstvom školstva.

V § 63 Financovanie profesijného rozvoja odsek (2) je umožnené, že ak ide o rozširujúce štúdium v súlade s plánom profesijného rozvoja a plánom vzdelávania poskytované organizáciou zriadenou ministerstvom školstva, oprávnené náklady hradí poskytovateľ, ak ide o rozširujúce štúdium poskytované vysokou školou, oprávnené náklady môže hradiť zamestnávateľ.

Vysoké školy sú zodpovedné za vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov, majú a chcú byť zodpovedné aj za ďalšie vzdelávanie učiteľov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami praxe na základe najnovších vedeckých poznatkov a vlastnej výskumnej činnosti.

Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium majú realizovať len vysoké školy, nie organizácia zriadená ministerstvom. Je neprípustne, aby obsah, ktorý je súčasťou vysokoškolskej prípravy učiteľov, realizovala organizácia nižšej úrovne, ktorá navyše nepodlieha nezávislej akreditácii ako vysoké školy.  Požiadavku na vlastnú výskumnú činnosť organizácia zriadená ministerstvom tiež nespĺňa a nebude spĺňať. Ak pripustíme vzdelávanie učiteľov bez väzby na vedecký výskum, vytvárame tak nebezpečný precedens, ktorý bude mať negatívny dopad na kvalitu vzdelávania v regionálnom školstve. Navyše  profesori a docenti majú toto vzdelávanie garantovať z pozície vlastnej VŠ, nie cez paralelný pracovný pomer.

Rovnako atestácie majú realizovať len vysoké školy (podobne, ako lekárske fakulty realizujú atestácie lekárov). Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom a vedie k zaradeniu do vyššieho kariérového stupňa. Je neprípustné, aby atestačnou organizáciou bola organizácia nižšej úrovne ako VŠ a takáto organizácia nemá realizovať ani predatestačné vzdelávanie.

Metodicko-pedagogické centrum by sa malo orientovať najmä na metodickú pomoc a podporu učiteľom, napr. organizovanie seminárov k inovovanému obsahu vzdelávania a učebným materiálom, príprava otvorených hodín na výmenu praktických skúsenosti medzi učiteľmi, nie realizovať činnosti, ktoré primárne patria do portfólia vysokých škôl.

Naše fakulty majú dlhoročné skúsenosti s výchovou budúcich učiteľov predovšetkým pre stredné školy. Okrem pregraduálneho vzdelávania sme vždy realizovali aj rôzne typy postgraduálneho vzdelávania, doplňujúce a rozširujúce štúdium. Aj v kontexte aktuálneho zákona sme pripravení (sme presvedčení, že aj ďalšie fakulty, ktoré pripravujú budúcich učiteľov) prevziať na seba výhradnú zodpovednosť za doplňujúce a rozširujúce štúdium i za atestácie.  

Zároveň očakávame, že aj oprávnené náklady, ktoré sú spojené s profesijným rozvojom poskytovaným vysokou školu, budú súčasťou dotácie zo štátneho rozpočtu.


S pozdravom

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 
dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave


prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.
dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave

 

 
Posledná aktualizácia: 22.01.2021