UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

OZNAM

Na zasadnutí vedenia UPJŠ v Košiciach dňa 20.8.2019 pán rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. odovzdal poverovacie a menovacie dekréty týmto osobnostiam (zoznam v abecednom poradí):

POVERENÍ PROREKTORI

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
poverený zastupovaním rektora v rozsahu pôsobnosti prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium s účinnosťou od 22.08.2019

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
poverená zastupovaním rektora v rozsahu pôsobnosti prorektorky pre marketing a vzťahy s verejnosťou s účinnosťou od 22.08.2019

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
poverený zastupovaním rektora v rozsahu pôsobnosti prorektora pre rozvoj a európsku problematiku s účinnosťou od 22.08.2019

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
poverený zastupovaním rektora v rozsahu pôsobnosti prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady s účinnosťou od 22.08.2019

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
poverená zastupovaním rektora v rozsahu pôsobnosti prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu s účinnosťou od 22.08.2019

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
poverený zastupovaním rektora v rozsahu pôsobnosti prorektora pre informatizáciu a riadenie kvality s účinnosťou od 22.08.2019


PORADCOVIA REKTORA

prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
menovaná za poradkyňu rektora pre legislatívu na obdobie od 22.08.2019 do 31.08.2020

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
menovaný za poradcu rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia na obdobie od 22.08.2019 do 31.08.2020

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
menovaná za poradkyňu rektora pre implementáciu vnútorného systému kvality vzdelávania na obdobie od 22.08.2019 do 31.08.2020

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021