Prejsť na obsah

Oznámenie o voľbách do Akademického senátu UPJŠ, Spoločný volebný obvod

2minút, 22sekúnd

AKADEMICKEJ OBCI UPJŠ V KOŠICIACH

Akademický senát UPJŠ v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v platnom znení a na základe uznesenia č.  293 zo dňa 15. decembra 2022 vyhlásil voľby do Akademického senátu UPJŠ na funkčné obdobie 2023 – 2027.

Voľby do Akademického senátu UPJŠ sa budú konať od 28. februára až 2. marca 2023

Kandidátov na funkciu člena AS UPJŠ pre Spoločný volebný obvod navrhujú z členov akademickej obce fakúlt písomne VaMK pre voľby do AS UPJŠ členovia akademickej obce ktorejkoľvek fakulty alebo Rektorátu alebo univerzitného pracoviska UPJŠ a to

v lehote do  13.  februára 2023 do 14.00 hod.

Návrhy kandidátov je potrebné doručiť v zalepenej obálke do podateľne Rektorátu UPJŠ  s adresou kancelária Akademického senátu UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80  Košice a s označením „Návrh kandidáta na funkciu člena AS UPJŠ“ pre Spoločný volebný obvod.

Kandidát môže navrhnúť aj sám seba. Kandidát na funkciu člena AS UPJŠ môže súčasne kandidovať pre Samostatný volebný obvod ako aj pre Spoločný volebný obvod. Pre každú kandidatúru sa predkladá samostatný návrh.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, tituly, názov fakulty alebo inej súčasti UPJŠ, na ktorej je navrhovaný kandidát zamestnaný,
b) u zamestnancov funkčné a pracovné zaradenie kandidáta a u študentov ročník štúdia,
c) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou; nepredkladá sa v prípade, ak kandidát navrhuje sám seba,
d) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa (navrhovateľov),
e) súhlas navrhovaného kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov v rozsahu a na účel stanovený článku 6 ods. 4 a článku 7 ods. 4 a 5 týchto Zásad; tento súhlas predkladá aj kandidát, ktorý navrhuje sám seba,
f) označenie fakulty alebo Rektorátu alebo univerzitného pracoviska navrhovateľa

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ a budú v urečenej lehote doručené na podateľňu Rektorátu UPJŠ Šrobárova 2, 041 80  Košice.

V Košiciach 7.2.2023

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
predseda VaMK
pre voľby do AS UPJŠ v KošiciachŠtuduj na UPJŠ