Prejsť na obsah

Zastavte vojenskú agresiu na Ukrajine, podporujeme slobodnú a nezávislú Ukrajinu!

1minút, 41sekúnd

    Akademická obec UPJŠ vyjadruje hlboké znepokojenie nad vývojom situácie na Ukrajine a rázne odsudzuje vojenský útok Ruska na nášho suseda.

    Právo každého nezávislého štátu na rozhodovanie o svojej budúcnosti demokraticky, bez nátlaku inej krajiny, či dokonca vojenskej sily musí byť v 21.storočí rešpektované.

    Vyjadrujeme solidaritu všetkým Ukrajincom. Ubezpečujeme študentov a všetkých akademikov na Ukrajine, že sme s nimi solidárni a že im budeme nápomocní. Už teraz prebiehajú vo vedení univerzity a jej jednotlivých fakúlt intenzívne diskusie o konkrétnych formách pomoci, o ktorých budeme priebežne informovať. Ubezpečujeme našich študentov z Ukrajiny, že sme pripravení na okamžitý dialóg k zmierneniu ich starostí. UPJŠ vytvára pohostinné prostredie pre všetkých svojich študentov a budeme podporovať všetky formy vedúce k vzájomnej súdržnosti, a to bez rozdielu národnosti či štátnej príslušnosti.

    Zároveň vyzývame na návrat k diplomatickému a mierovému riešeniu situácie, k rešpektovaniu mieru ako jednej z najdôležitejších hodnôt, k dodržiavaniu princípov demokracie a k zabezpečeniu ochrany základných ľudských práv a slobôd na Ukrajine.

    V nadväznosti na rokovanie Rozšíreného kolégia rektora dňa 28. februára 2022, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dnešným dňom pozastavuje spoluprácu a realizáciu zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruskej federácie ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad vývojom situácie na Ukrajine a nesúhlasu s vojenským útokom Ruskej federácie na území Ukrajiny.

Naša univerzita je k dispozícií naším študentom, zamestnancom a ich rodinným príslušníkom zasiahnutým súčasnou situáciou.

Kontaktujte nás: help@upjs.sk
K dispozícii je naše Univerzitné poradenské centrum – UNIPOC

 


Študuj na UPJŠ