UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vymenovanie do funkcie dekana Fakulty verejnej správy

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. vymenoval v pondelok 1. apríla 2019 doc. JUDr. Mgr. Michala Jesenka, PhD. do funkcie dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie od 1.4.2019 do 31.3.2023.

V úvode rektor UPJŠ za účasti členov akademického senátu fakulty poďakoval bývalému vedeniu FVS doc. JUDr. Márii Hencovskej, CSc., doc. Mgr. Gabriele Kravčákovej, PhD., prof. JUDr. Igorovi Palúšovi, CSc. a PhDr. Miroslavovi Fečkovi, PhD. za odvedenú prácu. Prítomným členom bývalého vedenia FVS zároveň odovzdal ďakovné listy.

Po zložení slávnostného sľubu rektor UPJŠ odovzdal novozvolenému dekanovi menovací dekrét a  insígniu - dekanskú reťaz Fakulty verejnej správy a srdečne mu zaželal veľa úspechov a entuziazmu v náročnej a zodpovednej práci. Po akte vymenovania nasledoval príhovor dekana, v ktorom zdôraznil, že sa bude usilovať budovať FVS ako pevnú súčasť univerzity, ako aj slovenského a európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru,  ako fakultu otvorenú pre spoluprácu s ďalšími fakultami UPJŠ, ako aj s fakultami, univerzitami a vedeckovýskumnými inštitúciami v SR a v zahraničí.

Vážené dámy a páni, dovoľte mi ešte raz poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú si vysoko vážim. Svoje povinnosti dekana FVS budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v prospech fakulty. Som presvedčený, že pričinením každého zamestnanca fakulty a v úzkej spolupráci s prodekanmi, akademickým senátom, vedeckou radou fakulty, ako aj s podporou vedenia univerzity a jej orgánov, spoločne dokážeme zabezpečiť ďalší rozvoj našej fakulty“, dodal novozvolený dekan doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021