UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektori výskumných univerzít rokovali s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu

Ministerka školstva, vedy výskumu a športu  Martina Lubyová za prítomnosti generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Stanislava Sipka a generálneho riaditeľa sekcie ŠF Rastislava Igliara dňa 11.9.2019 prijala zástupcov Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít Mareka Števčeka (UK BA), Miroslava Fikára (STU BA) Stanislava Kmeťa (TUKE) a Pavla Sováka (UPJŠ).

Stretnutie sa uskutočnilo na vyžiadanie univerzít k prerokovaniu aktuálneho stavu vyhodnocovania predložených projektov v rámci výziev  OPVaI a príprave vyhlasovania nových výziev. V konštruktívnej pracovnej atmosfére bol vytvorený dostatočný časový priestor na analýzu príčin súčasného stavu vo vyhlásených výzvach, ako aj priestor  na diskusiu ako ďalej postupovať v zostávajúcom čase programového obdobia aj s návrhom konkrétnych krokov k vyhláseniu ďalších výziev v OPVaI.

Najdôležitejšie závery z rokovania je možné zosumarizovať do nasledovných bodov:

  1. Proces podpisovania zmlúv v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových aktivít, ktoré Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít považuje za kľúčové a vníma ich ako nevyhnutné opatrenie na zníženie negatívnych dopadoch existujúcej niekoľko-ročnej medzery vo financovaní vedy na univerzitách,  bude zahájené v septembri 2019, keď sa očakáva podpisovanie zmlúv v prípade prvých 26 projektov. Na zabezpečenie čo najhladšej implementácie týchto projektov budú prijímatelia bilaterálnou formou priebežne komunikovať s VA a budú bezodkladne kontaktovaní zo strany VA na zahájenie takejto komunikácie. Ostatné projekty v rámci týchto výziev budú obdobným spôsobom sprocesované do konca októbra 2019. V rámci týchto výziev je stále možné predkladať projekty do 11. októbra 2019 – po tomto termíne budú výzvy uzatvorené.
  2. Predložené projekty v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sú aktuálne predmetom administratívneho overovanie. Najväčší pokrok je v doménach Doprava pre 21. storočie a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kde sa fáza administratívneho hodnotenia končí a očakáva sa odborné hodnotenie v októbri 2019 a proces podpisu zmlúv s úspešnými uchádzačmi v novembri 2019. Proces dožiadavania chýbajúcich náležitostí v ostatných troch doménach začne v októbri 2O19, odborné hodnotenie prebehne postupne ako budú ukončené administratívne kontroly a následne bude zahájený proces podpisu zmlúv. Ten by mal byť ukončený vo všetkých výzvach na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja začiatkom roka 2020.
  3. V najbližších dňoch by mala byť podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku pre medzinárodné teamingové výskumné centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
  4. V októbri 2019 by mala byť podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku pre spoločný veľký projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave – ACCORD.
  5. Ministerka a VA podporujú návrh rektorov o urýchlené vypísanie novej výzvy na personálne a infraštruktúrne dobudovanie UVP a VVC vo výške 130 M € . V tomto zmysle bude ako prvý krok upravený indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 a následne v októbri 2019 bude definitívne určená výška alokácie na túto výzvu v závislosti od výsledkov rokovania Monitorovacieho výboru OP VaI. Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít by uvítalo vyhlásenie tejto výzvy v novembri 2019.
  6. Pani ministerka deklarovala podporu vyhlásenia výzvy v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie v objeme cca. 36 M€ na rozvoj biobankingu, pričom ako predpoklad úspechu tejto výzvy je nutnosť, aby projekty na túto tému boli predložené zo strany viacerých univerzít. Rektori deklarovali veľký záujem o vyhlásenie tejto výzvy, ako aj svoju pripravenosť predložiť projekty v oblasti biobankingu.
  7. Rektori požiadali pani ministerku o finančnú podporu prevádzky UVP účelovými prostriedkami v závere kalendárneho roka pri prípadnom rozpúšťaní nevyčerpaných zdrojov v kapitole MŠVVaŠ SR.

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021